Avslutade insatser

Samverkansplattform Enköping-Håbo

Tidsperiod: 15-09-01 till 17-12-31

Samverkansparter: Enköpings kommun, Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan

Syfte: Underlätta samverkan mellan myndigheter för individer som är i behov av samordnad och arbetslivsinrikad rehabilitering för att öka sin arbetsförmåga.

Metod: Denna plattform ska införlivas i respektive organisations ordinarie verksamhet och vara en naturlig del för utveckling på både organisationsnivå och individnivå.

Målgrupp: Målgruppen är personer som bedöms vara i behov av stöd från flera huvudmän och därmed vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.

Antalet individer som fullföljt insatsen: Under insatsen har 57 personer avslutats varav 10 personer gått till studier/arbete.

Resultat: Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har LOKUS fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. LOKUS kommer dra nytta av arbetet som ligger till grund för fortsättning i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Slutrapport

Samverkansplattform Knivsta

Tidsperiod: 15-09-01 till 17-12-31

Samverkansparter: Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Åstadkomma en helhetssyn på individen så att denne med ett samlat och samordnat stöd kan ta del av samhällets insatser och närma sig arbetsmarknaden. Syftet är också att tydliggöra roller och ansvar för ingående parter och skapa en samsyn om vikten av samverkan.

Metod: Plattformen för samverkan baseras på en strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning av verksamheten. Den ska leda till en fördjupad samverkan mellan myndigheterna, kulturellt, strukturellt och organisatoriskt.

Målgrupp: Målgruppen är personer i Knivsta kommun som bedöms vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka eller återfå sin arbetsförmåga och som behöver stöd för att klara av att delta i insatser hos någon av de samverkande parterna.

Antalet individer som fullföljt insatsen: Under insatsen har 2 personer avslutats varav ingen har gått till studier/arbete.

Resultat: Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har LOKUS fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. LOKUS kommer dra nytta av arbetet som ligger till grund för fortsättning i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Slutrapport

Samverkansplattform Heby (STIG)

Tidsperiod: 15-01-01 till 17-12-31

Samverkansparter: Heby kommun, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: Erbjuda kvalificerat och professionellt stöd och samordnad rehabilitering för individer med kartläggnings- och rehabiliteringsbehov så att individen kan driva sin egen rehabiliteringsprocess, få förutsättningar för en egen försörjning och kunna ta del av huvudmännens ordinarie insatser.

Metod: Utöver det särskilda arbetssättet gällande en gemensam samordnad rehabilitering så ska STIG även vara en samverkansplattform med fokus på utveckling av lokal samverkan där kunskapsöverföring mellan samverkande parter står i fokus för ökade samverkansformer på lokal nivå, som ska gynna individer i behov av stöd i att upprätta en gemensam handlingsplan.  

Målgrupp: Personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd för att klara av att delta i eller förberedas för arbetslivsinriktad rehabilitering.

Antalet individer som fullföljt insatsen: Under insatsen har 56 personer avslutats varav 15 personer har gått till studier/arbete.

Resultat: Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har LOKUS fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. LOKUS kommer dra nytta av arbetet som ligger till grund för fortsättning i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Slutrapport

Samverkansplattform Uppsala

Tidsperiod: 15-09-01 till 17-12-31

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Åstadkomma en helhetssyn på individen så att denne med ett samlat och samordnat stöd kan ta del av samhällets insatser och närma sig arbetsmarknaden. Syftet är också att tydliggöra roller och ansvar för ingående parter och skapa en samsyn om vikten av samverkan.

Metod: Plattformen för samverkan baseras på en strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning av verksamheten.

Målgrupp: Målgruppen är personer i Uppsala kommun som bedöms vara i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka eller återfå sin arbetsförmåga och som behöver stöd för att klara av att delta i, eller förberedas för insatser hos någon av de samverkande parterna.

Antalet individer som fullföljt insatsen: Under insatsen har 366 personer avslutats varav 189 personer har gått till studier/arbete eller extra tjänst inom kommunen.

Resultat: Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har LOKUS fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. LOKUS kommer dra nytta av arbetet som ligger till grund för fortsättning i linje med samordningsförbundets inriktning 2018Slutrapport.

Slutrapport

Samverkansplattform Älvkarleby

Tidsperiod: 14-09-01 till 17-12-31

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: Implementera arbetssätt och samverkansmetoder från projektet Växthuset för att skapa samverkansvinster på individ-, organisations- och samhällsnivå för att möjliggöra för målgruppen att öka sin förmåga till att uppnå egen försörjning.

Metod: Ledningsgruppen har till uppgift att arbeta för en kontinuerlig utveckling av samverkan och utvärdera insatsens arbetssätt och samverkansmodeller.

Målgrupp: Målgruppen är individer från åldern 16 år med behov av samordnad arbetslivsinriktad insats med behovsanpassat stöd.

Antalet individer som fullföljt insatsen: Under insatsen har 57 personer avslutats varav 11 personer har gått till studier/arbete eller extra tjänst inom kommunen.

Resultat: Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har LOKUS fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. LOKUS kommer dra nytta av arbetet som ligger till grund för fortsättning i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Slutrapport

Samverkansplattform Östhammar

Tidsperiod: 15-04-01 till 18-03-31

Samverkansparter: Östhammars kommun, Region Uppsala, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: Underlätta samverkan mellan myndigheterna för individer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka sin arbetsförmåga.

Metod: Denna plattform ska införlivas i respektive organisations ordinarie verksamhet och vara en naturlig del för utveckling på både organisationsnivå och individnivå.

Målgrupp: Målgruppen är personer som bedöms vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka eller återfå sin arbetsförmåga samt behöver kompletterande stöd för att klara av att delta i, eller förberedas för insatser från någon av samverkansparterna.

Resultat: Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har LOKUS fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. LOKUS kommer dra nytta av arbetet som ligger till grund för fortsättning i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Slutrapport

Samverkansplattform Tierp

Tidsperiod: 16-01-01 till 17-12-31

Samverkansparter: Tierps kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Parterna vill tillsammans skapa en långsiktig samverkan. Det ska ske med stöd av en lokal utvecklingsgrupp för samverkan (LOKUS), en samverkanskoordinator och två arbetscoacher.

Metod: Samverkan baseras på en strategi som betonar sammanhållen och långsiktig inriktning av verksamheten. Den ska leda till en fördjupad samverkan mellan myndigheterna, kulturellt, strukturellt och organisatoriskt som tar sin grund i insatser för individen.

Målgrupp: Målgruppen är personer som bedöms vara i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka eller återfå sin arbetsförmåga samt behöver kompletterande stöd för att klara av att delta i, eller förberedas för insatser från någon av samverkansgrupperna. Målgruppen är personer där stöd bedöms nödvändigt för att minska risken att dessa individer faller mellan stolarna, får fel eller otillräcklig insats alternativt inte klarar av planerad eller pågående insats.

Antalet individer som fullföljt insatsen: Under insatsen har 50 personer avslutats varav 7 personer har gått till studier/arbete eller extra tjänst inom kommunen.

Resultat: Som ett led i ett kontinuerligt förbättringsarbete har LOKUS fokuserat på en långsiktigt hållbar samverkan mellan de fyra parterna för målgruppen där alla aktörers ordinarie verksamheter ska involveras och användas. Viktiga analyser har genomförts bland annat där det som hamnar mellan aktörernas organisationsgränser har identifierats. LOKUS kommer dra nytta av arbetet som ligger till grund för fortsättning i linje med samordningsförbundets inriktning 2018.

Slutrapport

Begreppsdefiniering

Tidsperiod: 2016-11-01 till 2017-10-31

Samverkansparter: Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Genom stödet av en processledare utarbeta fram en rehabiliteringstrappa så att alla fyra parter har ett gemensamt verktyg i form av ett dokument att använda när vi tillsammans med individen planerar arbetslivsinriktad rehabilitering.

Metod: Processledaren kommer att gå igenom de olika organisationernas begrepp inom samordnad rehabilitering samt göra en omvärldsanalys inom t ex socialstyrelse och SKL. Denna kartläggning av begrepp kommer att leda fram till en rehabiliteringstrappa.

Målgrupp: Målgrupp för projektet är medarbetare inom de olika organisationerna. Behovsgrupp är de individer som är i behov av samordnad rehabilitering.

Resultat: Inom insatsen har utarbetats ett verktyg i form av en rehabtrappa. Verktyget har benämnts Begreppstrappan. Verktyget har godkänts av samtliga fyra parter.

Slutrapport
Verktyg begreppstrappan

Ungdomscoach Håbo

Tidsperiod: 2016-08-01 till 2017-07-31

Samverkansparter: Håbo kommun och arbetsförmedlingen

Syfte: Att genom samverkan, utifrån lokala behov, långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet. Att få kontakt med och fånga upp unga i gruppen 20-24 år som står långt från egen försörjning. Genom helhetssyn och individfokus skapa gynnsamma förutsättningar för målgruppen till varaktig inkludering i samhället. Arbeta fram samverkansmodeller och metoder som är väl förankrade i organisationen och i befintliga arbetssätt hos de deltagande parterna.

Metod: Fokus i coachens arbete ska ligga på motivation och relationsskapande samt en holistisk syn på hela individens situation. Coachen ska skapa förtroendefulla relationer till individerna, arbeta lösningsfokuserat och motivationshöjande med uppgift att hjälpa individerna hitta sina egna styrkor och förmågor att nå de uppsatta målen.

Målgrupp: Ungdomar i åldern 20-24 år som varken arbetar eller studerar.

Antalet individer som fullföljt insatsen: Projektet har coachat 53 unga vuxna. Av dem har 28 personer kommit i någon form av sysselsättning och 7 personer har börjat studier.

Resultat: Samarbetet i projektet har medfört att färre avbryter kontakten med Arbetsförmedlingen av okänd anledning då ett större stöd har kunnat erbjudas till de unga vuxna som varit i behov av det.

Slutrapport

3.4.4

Tidsperiod: 09-07-01 till 12-06-30.

Samverkansparter: Uppsala läns samtliga åtta kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäk­ringskassan och Landstinget.

Syfte: Underlätta övergången mellan de olika myndigheterna och minska risken för att perso­ner faller mellan stolarna.

Metod: Projektet erbjuder kontaktperson och samordnare, vilka fungerar som ett komplette­rande stöd till den ordinarie verksamheten som ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabilite­ringen.

Målgrupp: Individer som förbrukat maximalt antal dagar med sjukpenning och sjukersättning som är i behov av extra stöd. Målgruppen utvidgades från 1/1 2012 till att omfatta även de som på sikt skall kunna delta i, redan deltar eller är på väg in i samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av samverkansparterna.

Antal individer som fullföljt insatsen: 1069 personer.

Resultat: Samverkansparterna ser projektet som mycket lyckat både utifrån deltagarnas som samverkansparternas perspektiv. Man ser att projektet inneburit ett mycket viktigt och bety­delsefullt stöd till målgruppen samtidigt som det funnits vinster för samverkansparterna. Indi­vider som ännu inte visat redo för arbetslivsinriktad rehabilitering har fått stöd så att förutsätt­ningarna för de kommande insatserna varit bättre. Personerna har lotsats vidare till annat stöd och fått hjälp att etablera nya nödvändiga kontakter och upprätthålla befintliga.

Slutrapport

3.4.4 (förlängning 1)

Tidsperiod: 12-07-01 till 13-12-31.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget, Uppsala, Heby och Håbo kommuner.

Syfte: Förkorta ledtiden för individen och effektivisera den arbetslivsinriktade rehabilite­ringen.

Metod: Projektet erbjuder kontaktperson och samordnare, vilka fungerar som ett komplette­rande stöd till den ordinarie verksamheten som ansvarar för den arbetslivsinriktade rehabilite­ringen.

Målgrupp: Personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd av kontaktperson eller samordnare.

Antal individer som fullföljt insatsen: 111 personer.

Resultat: Under perioden skrevs 111 nya personer in i projektet. Tillsammans med de som redan var inne i projektet så avslutades 131 personer under projektperioden, varav 111 hade fullföljt sin planering.

Slutrapport

3.4.4 (förlängning 2)

Tidsperiod: 14-01-01 till 15-12-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Heby kommun, Försäkringskassan och Arbetsför­medlingen.

Syfte: Säkerställa att målgruppen får ett fortsatt stöd då det inte finns förutsättningar för myn­digheterna att själva finansiera verksamheten.

Metod: Kontaktpersonerna ger ett personligt och individuellt anpassat stöd till deltagaren i sin samordnade arbetsrehabilitering.

Målgrupp: Målgruppen är personer som bedöms vara i behov av ett kompletterande stöd för att klara av att delta i, eller förberedas för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering inom någon av samverkansparterna.

Antal individer som fullföljt insatsen: 138 personer har haft stöd från en kontaktperson.

Resultat: Målet var att 240 personer skulle få stöd av en kontaktperson.138 personer har haft stöd från en kontaktperson. 37 personer i Heby och 101 personer i Uppsala. Under projektets gång visade det sig att inskrivningstiden var längre än planerat till följd av att mer komplexa ärenden aktualiserats till kontaktpersonerna.100 % av deltagarna som haft stöd av en kontaktperson skulle vid avslut ha en förankring i ordinarie verksamhet. Bedömningen har gjorts att samtliga ärenden som avslutats vid avslutstillfället haft en känd och accepterad planering med någon av samverkansparterna. 

Slutrapport

Athena

Tidsperiod: 2012-06-01 till 2014-06-30.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Uppsala Universitet (Institut­ionen för Folkhälso- och vårdvetenskap), Landstinget.

Syfte: Projektets övergripande syfte har varit att stötta långtidsarbetslösa kvinnor med in­vandrarbakgrund att öka sin anställningsbarhet, komma in i arbetslivet/påbörja utbildning och förbättra hälsan och därmed lättare integreras i samhället. Samtidigt skulle projektet arbeta för ökat samverkan mellan olika aktörer.

Metod: Deltagarna i projektet har genom gruppverksamhet erbjudits ett basprogram innehål­lande olika aktiviteter såsom kurser i samhällsorientering, språkträning, jobbsökaraktiviteter, studiecirklar i hälsa, data, gruppdiskussioner kring bl.a. mångfald och jämställdhet. Vidare har projektet genomfört andra aktiviteter såsom föreläsningar, studiebesök mm.

Målgrupp: Kvinnor med utlandshärkomst mellan 25-55 år som har stora språksvårigheter, svårt att etablera sig på arbetsmarknaden och som varit beroende av försörjningsstöd under långa perioder.

Antal individer som fullföljt insatsen: Sammanlagt har projektet arbetat med 91 kvinnor från 23 olika nationaliteter och deltagandegraden har varierat från 50 % till 100 % under olika faser i pro­jektet.

Resultat: Av de 91 deltagare har totalt 42 personer kommit ut i arbete av olika varaktighet framför allt 1-årsanställning och 5 personer påbörjat arbetsmarknadsutbildning och därigenom kommit in i egen försörjning.

Slutrapport

Enter

Tidsperiod: 13-06-17 till 15-11-30.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Landstinget.

Syfte: Att de personer som kan komma närmare ett arbete eller studier får chansen att göra det via stöd i att bryta inaktivitet, skapa rutiner, ta eget ansvar för en hälsosam livsstil samt öka kunskapen om hur det egna beteendet påverkar personen själv, vilket i sin tur omgiv­ningen och möjligheterna att komma ut i arbete eller studier.

Metod: Projektet kommer att bestå av fyra steg; urval, kartläggning och bedömning, aktivi­teter i grupp och enskilt samt arbete/studier/fortsatt arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målgrupp: Unga vuxna i åldern 18-29 år med aktivitetsersättning.

Antal individer som fullföljt insatsen: 76 personer har deltagit i kartläggning och bedömning.

Resultat: 76 personerhar kartlagts i steg 1-2 och 57 personer har deltagit i steg 3-4.

Slutrapport 1 
Slutrapport 2
Slutrapport 3

Enter - Tillägg

Tidsperiod: 2015-11-01 till 2016-06-30.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: Skapa förutsättning för de unga vuxna som deltagit i projekt Enter, att slutföra påbörjad process mot anställning, studier, eget företagande eller arbetslivsinriktad rehabilitering via arbetsförmedlingen.

Metod: Arbetscoacher kommer att ge stöd till deltagarna i grupp samt enskilt.

Målgrupp: Unga vuxna i åldern 19-29 år med aktivitetsersättning och som tidigare deltagit i projekt Enter.

Antal individer som fullföljt insatsen: 26 deltagare

Resultat: Av 26 deltagare har 19 en planering som motsvarar målen för fortsatt sysselsättning efter projekttiden. De som fortsätter sin planering med Försäkringskassan har deltagit i ett avslutande nätverksmöte för att på bästa sätt samla resurser för fortsatt utveckling mot arbetsförmåga.

Slutrapport

Grön rehab

Tidsperiod: 11-09-01 till 15-01-30.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och Skogsstyrel­sen.

Syfte: Att ge deltagaren rutiner, social samvaro och stärkt självkänsla.

Metod: En kombination av deltagande i gröna aktiviteter och behandling utifrån Acceptance and Commitment Therapy (ACT) samt hjälp till att introduceras vidare till arbetslivsinriktad rehabilitering.

Målgrupp: Personer som är aktuella för arbetslivsinriktad rehabilitering i samverkan mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan och som har minst åtta veckor kvar inom sjukför­säkringen. Projektet vänder sig till personer med psykisk ohälsa och/eller smärtproblematik.

Antal individer som fullföljt insatsen: 239 personer.

Resultat: Vid uppföljning ett år efter projektstart som omfattar 129 personer, har 22 % gått till arbete eller studier. Vidare har 48 % en arbetsträningsplats eller annan pågående åt­gärd/aktivitet. 30 % har gått tillbaka till sjukskrivning.

Slutrapport 1
Slutrapport 2   

Hikikomori

Tidsperiod: 10-04-01 till 15-12-31.   

Samverkansparter: Uppsala kommun och Landstinget.

Syfte: Stödja och motivera personer tillhörande målgruppen till att bryta sin isolering och möjliggöra en rehabilitering.

Metod: Arbetssättet innehåller täta kontakter med personerna, och individuella samtal och gruppaktiviteter.

Målgrupp: Personer, från 18 år och uppåt, som har en sammansatt problematik, inte utnyttjar de samhällstjänster som finns och kan antas behöva en samordnad rehabilitering. Det är per­soner med ett undvikande beteende som isolerar sig, som trots stora behov undviker kontakt med omgivningen och samhället.

Antal individer som fullföljt insatsen: 58 deltagare har varit inskriva och initierat kontakt med ordinarie verksamhet inom kommun och landsting.

Resultat: 58 deltagare med en genomsnittlig inskrivningstid på 19 månader. 100 % av deltagarna har skrivits ut med det stöd/behandling som hen haft rätt till och haft behov av. 90 % av deltagarna har brutit sin isolering. 74 % av deltagarna har vid utskrivning påbörjat en planering mot arbete eller studier. 

Slutrapport

Impuls

Tidsperiod: 14-03-01 till 15-12-31.

Samverkansparter: Försäkringskassan, Uppsala, Älvkarleby, Enköping, Heby, Knivsta, Tierp, Östhammar och Håbo kommuner.

Syfte: Genom att samordna rehabiliteringen vill projektet uppnå att individer som har nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom, saknar sjukpenninggrundande inkomst och har försörj­ningsstöd, har tillgång till rehabiliteringsinsatser för att få eller återfå sin arbetsförmåga och därigenom kan närmar sig arbetsmarknaden.

Metod: Resurs från försäkringskassan skall finnas tillgänglig för alla deltagande kommuner att; rådgöra kring samordningsbehov, bedöma behovet av samordning av insatser, lotsa vidare de ärenden som bedöms ha behov av samordning av insatser till en ordinarie handläggare, bidra med kompetensutveckling av kommunernas handläggare inom ramen för uppdra­get/målgruppen samt sammanställa underlag för bedömning av en implementering.

Målgrupp: Personer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering som saknar sjuk­penninggrundande inkomst och som får sin försörjning via kommunernas försörjningsstöd

Resultat: Personer som arbetar på försörjningsstöd har mer kunskap om kriterierna för att bli beviljad sjukersättning och arbetar i större utsträckning med klienterna inom sina egna verksamheter.I projektet har bedömning gjorts av ca 1000 läkarintyg. Av dessa har ca 20-25 % haft behov av samordning i någon form. Nytt arbetssätt har införts på arbetsförmedlingen gällande personer i behov av samordnad rehabilitering men som saknar sjukpenningsgrundande inkomst. 

Slutrapport      

Jobbstudion

Tidsperiod: 11-12-01 till 14-06-30. 

Samverkansparter: Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Samordnande insatser behövdes för denna målgrupp då ordinarie insatser inte räckte till.

Metod: Ett lösningsfokuserat arbetssätt där man försökt se varje individs behov för att kunna slussa vidare till rätt instans och rätt myndighet.

Målgrupp: Unga vuxna mellan 18 och 30 år som har haft svårt att få fäste på arbetsmark­naden eller studier.

Antal individer som fullföljt insatsen: 64 personer.

Resultat: 45 stycken har gått vidare till arbete, börjat studera eller gått en arbetsmarknads­utbildning via arbetsförmedlingen.

Slutrapport

Moa

Tidsperiod: 2009-09-01 till 2011-08-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och kriminalvården/frivården.

Syfte: Syftet är att arbeta utifrån helheten i kvinnornas livssituation, d v s med möjligheter till god hälsa, en bra fritid och goda nätverk och för att uppnå en långsiktigt hållbar livssituation.

Metod: Ett konsekvenspedagogiskt förhållningssätt som är anpassat för målgruppen.

Målgrupp: Unga kvinnor, 18 -35 år, med egen kriminalitet eller livsföring i kriminella mil­jöer.

Antal individer som fullföljt insatsen: 29 personer.

Resultat: 3 stycken har gått vidare till arbete eller studier direkt efter insatsen.

Slutrapport

Sara 1

Tidsperiod: 2009-12-01 till 2013-11-30.

Samverkansparter: Enköping och Håbo kommuner, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan samt Region Uppsala.

Syfte: Samlokalisering och utbyte av kompetens och erfarenheter i arbetsgruppen samt en gemensam värdegrundsbas byggd på coachutbildning.

Metod: Verksamheten som bedrivs i projektet består av en inledande kartläggningsfas, som sedan går över i en aktivitetsfas där flera aktiviteter kan pågå samtidigt.

Målgrupp: Individer, 20-50 år, med sammansatt problematik i behov av samordnad rehabili­tering där målet är att få eller öka arbetsförmågan. Individen har eller bedöms få lång tid utan egen försörjning och står långt från arbetsmarknaden.

Antal individer som fullföljt insatsen: 99 personer

Resultat: 36 stycken har gått vidare till arbete, studier eller eget företag direkt efter insatsen.

Slutrapport

Sara 2

Tidsperiod: 13-12-01 till 15-11-30.

Samverkansparter: Enköpings Kommun, Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkrings­kassan samt Landstinget.

Syfte: Att deltagarna ska öka sin arbetsförmåga, nå egen försörjning och må bättre.

Metod: Ett individanpassat stöd som bygger på ett lösningsfokuserat förhållningssätt.

Målgrupp: Individer, 20-55 år, med sammansatt problematik. Målgruppen står långt från arbetsmarknaden och bedöms vara i behov av samordnade insatser för att öka sin arbetsför­måga.

Antal individer som fullföljt insatsen: Under perioden har 61 personer skrivits ut från insatsen.

Resultat: 61 personer har skrivits ut från insatsen. Av dem har 41 % fått arbete eller börjat studera. Många av deltagarna upplever en förbättrad hälsa.

Slutrapport

STIG

Tidsperiod: 2011-01-01 till 2012-12-31.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Heby kommun. I februari 2012 tillkom även Landstingets arbetsrehabilitering som samarbetspartner.

Syfte: Projektet möjliggjorde daglig samverkan för medverkande parter.

Metod: Ett lösningsfokuserat tänkande där man tillsammans med deltagarna försökte finna lösningar på hur de skulle kunna ta sig förbi olika hinder i tillvaron och uppnå sina mål.

Målgrupp: Ungdomar mellan 18 och 29 år som var eller riskerade att hamna i långvarigt bidragsberoende.

Antal individer som fullföljt insatsen: 50 personer

Resultat: 20 stycken har gått vidare till arbete eller studier direkt efter insatsen.

 

STIG 2

Tidsperiod: 2013-01-01 till 14-12-31.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen, arbetsrehab och Heby kommun.

Syfte: Projektet möjliggjorde daglig samverkan för medverkande parter.

Metod: Ett lösningsfokuserat tänkande där man tillsammans med deltagarna försökte finna lösningar på hur de skulle kunna ta sig förbi olika hinder i tillvaron och uppnå sina mål.

Målgrupp: Ungdomar mellan 18 och 29 år som var eller riskerade att hamna i långvarigt bidragsberoende.

Antal individer som fullföljt insatsen: 25 personer.

Resultat: 9 stycken har gått vidare till arbete eller studier direkt efter insatsen.

 

Tierpsmodellen

Tidsperiod: 2010-08-01 till 2012-07-31.

Samverkansparter: Tierps Kommun, Försäkringskassan LFC Uppsala, Arbetsförmedlingen och Vårdcentralen i Tierp.

Syfte: Utveckla nya metoder för att arbeta gränsöverskridande och resurseffektivt genom att fokusera på möjligheter istället för problem och att utveckla gemensamma förhållningssätt med utgångspunkten att individen ska stå i centrum.

Metod: Arbetet bedrivs i huvudsak individuellt, men det förekommer även gruppaktiviteter i olika former. Det genomsyras av motiverande samtal (MI) och lösningsfokuserat arbete.

Målgrupp: Unga vuxna mellan 18-29 år med någon form av psykisk ohälsa och/eller social problematik och som är i behov av nya och/eller utökade resurser för att bli självförsörjande.

Antal individer som fullföljt insatsen: 58 personer.

Resultat: 25 stycken har gått vidare till arbete eller studier direkt efter insatsen.

Slutrapport

Tierpsmodellen 2.0

Tidsperiod: 2012-08-01 till 14-12-31.  

Samverkansparter: Tierps Kommun, Arbetsförmedlingen, Närpsykiatri i HÄTÖ AB och Samordningsförbundet i Uppsala län.

Syfte: Projektarbetet bygger på att utveckla nya metoder för att arbeta gränsöverskridande och resurseffektivt genom att fokusera på möjligheter istället för problem och att utveckla gemensamma förhållningssätt med utgångspunkten att individen ska stå i centrum.

Metod: Arbetet bedrivs i huvudsak individuellt, men det förekommer även gruppaktiviteter i olika former. Det genomsyras av motiverande samtal (MI), lösningsfokuserat arbete och Ac­ceptence and Commitment Therapy (ACT).

Målgrupp: Unga vuxna mellan 18-35 år med någon form av psykisk ohälsa och/eller social problematik och som är i behov av nya och/eller utökade resurser för att bli självförsörjande.

Antal individer som fullföljt insatsen: 73 personer.

Resultat: 20 stycken har gått vidare till arbete eller studier direkt efter insatsen.

Slutrapport

United action

Tidsperiod: 2010-09-01 till 2013-05-31.

Samverkansparter: Östhammars kommun, Region Uppsala, försäkringskassan och arbetsförmedlingen. Landstinget valde att kliva ur projektet 2013-02-28.

Syfte: Målsättningen är att långvarigt arbetslösa eller sjukskrivna snabbare ska komma in i rätt åtgärd som syftar till arbete eller utbildning.

Metod: Arbetssättet utgår från gemensam lokalisering, samlandet av fler professioner från flera organisationer i ett teamarbete.

Målgrupp: Individer med behov av samordnade rehabiliteringsinsatser, som inte i tillräcklig grad kommer i åtnjutande av samhällets resurser. Personer med långvarig bidrags- eller ersättningsberoende.

Antal individer som fullföljt insatsen: 110 personer

Resultat: 73 stycken har gått vidare till arbete eller studier direkt efter insatsen.

Slutrapport

United action 2.0

Tidsperiod: 2013-06-01 till 2014-12-31.

Samverkansparter: Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: Genom samverkan mellan olika myndigheter motivera och underlätta för ungdomar som saknar slutbetyg från gymnasiet samt vuxna arbetslösa personer att återgå till studier eller börja arbeta/starta företag.

Metod: Arbetssättet utgår från gemensam lokalisering, samlandet av fler professioner från flera organisationer i ett teamarbete.

Målgrupp: Målgruppen har varit arbetslösa personer i åldern 16 till 64 år som var i eller ris­kerade ett långvarigt utanförskap och ”hamna mellan stolarna”.

Antal individer som fullföljt insatsen: 77 personer

Resultat: 51 stycken har gått vidare till arbete eller studier direkt efter insatsen.

Slutrapport

Vitalis

Tidsperiod: 2010-03-01 till 2011-03-01.

Samverkansparter: Försäkringskassan (LFC Uppsala), Uppsala Kommun, Arbetsför­medlingen, Region Uppsala (genom socialmedicin, Akademiska sjukhuset) och in­stitutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet.

Syfte: Öka deltagarnas möjligheter att genomföra Arbetsförmedlingens introduktionsprogram och därigenom närma sig arbetsmarknaden.

Metod: Deltagarna har randomiserats till någon av tre grupper: multidisciplinär teambedöm­ning/behandling, psykologisk behandling med Acceptance and Commitment Therapy, ACT eller kontrollgrupp.

Målgrupp: Kvinnor är sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa och/eller smärta och riskerat att bli utförsäkrade ur sjukförsäkringen inom ett par månader.

Antal individer som fullföljt insatsen: 322 personer.

Resultat: Utvärderingen visar att MDT-behandlingen i projekt Vitalis leder till en signifikant minskning av genomsnittligt antal nettodagar med sjukpenning jämfört med kontrollgruppen. För perioden 12-30 månader efter randomisering ger MDT-behandlingen en genomsnittlig minskning med 26 procent. Vi finner liknande resultat för ACT-behandlingen inom projekt Vitalis, men där leder behandlingen även till en signifikant ökning av andelen som uppbär sjukersättning.

Slutrapport 1
Slutrapport 2

Växthuset

Tidsperiod: 2010-01-01 till 2012-08-15.

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Stärka deltagarnas utvecklingsprocess mot anställning, studier eller praktik.

Metod: Bidragit till aktivitet i stället för passivitet och förberett deltagarna att utifrån sina individuella förutsättningar klara den reguljära arbetsmarknaden.

Målgrupp: Unga vuxna i åldern 20-35 år, i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilite­ring, som hamnat i en rundgång av åtgärder hos respektive organisationer och inte förmått vara aktivt arbetssökande.

Antal individer som fullföljt insatsen: 66 personer.

Resultat: 41 procent av deltagarna vid mätning maximalt sex månader efter avslut i projektet hade gått vidare till anställning eller studier.

Slutrapport

Växthuset 2

Tidsperiod: 2012-08-01 till 2014-08-01. 

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Landstinget, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: En fokusering på samverkans- och arbetsmetoder och hur dessa kan spridas, förankras och utvecklas i samverkansparternas ordinarie verksamheter och uppdrag.

Metod: Arbetssättet har byggt på en tydlig arbetslinje med utgångspunkt från att ”alla vill och kan” utifrån sina individuella förutsättningar och har syftat till att tydliggöra deltagarnas ar­betsförmåga.

Målgrupp: Personer i åldern 16-40 år som remitterats till projektet från Arbetsförmedlingen, Individ- och familjeomsorgen och vuxenutbildningen.

Antal individer som fullföljt insatsen: 58 personer.

Resultat: 43 procent av deltagarna har gått vidare till arbete eller studier.

 

Inspira - Integrerad behandling för personer med PTSD inom etableringen i Uppsala län

Tidsperiod: 2015-09-01 till 2016-08-31.

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun.

Syfte: Minska psykisk ohälsa för projektdeltagarna så de kan tillgodogöra sig och fullfölja etableringen med sikte på arbete/sysselsättning och därigenom bidra till ett minskat behov av försörjningsstöd. Utveckla en modell för att tidigt identifiera behov av behandling och hälso­främjande aktiviteter. Främja en hälsosam livsstil, förebygga passivitet och förebygga ökad psykisk ohälsa på sikt.

Metod: Behandlingen kommer att ske genom aktiviteter i form av individuella träffar för ur­val, bedömning och planering, individuell psykoterapi, gruppträffar, fysioterapi och olika former av träning. Projektet innefattar även kompetensutveckling och informationsinsatser gällande personal på arbetsförmedlingen och inom kommunen.

Målgrupp: Migranter/flyktingar från 18 år och uppåt inom Af:s etableringsprogram som har svårt att fullfölja detta på grund av psykisk ohälsa i form av exempelvis trauma och stress, eller psykisk och fysisk ohälsa i kombination, som sammanhänger med erfarenheter av krig och flykt.

Uppskattat antal deltagare: Projektet beräknas i ett första skede ha kapacitet för 20 personer samtidigt i terapeutiska insatser, individuellt eller i grupp, samt 30 personer samtidigt i gruppinriktade hälsofrämjande aktiviteter.

Slutrapport

IPS-Arbetscoacher

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2016-12-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun och arbetsförmedlingen

Syfte: att implementera metoden IPS i Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen i Uppsala, att följa upp och utvärdera metoden för att se om den har bättre resultat än andra metoder, att integrera insatser för arbete/sysselsättning med andra vård- och stödinsatser för den enskilde, att använda erfarenheten för att gynna implementering i länets kommuner, att utveckla sam­verkan och samarbete mellan berörda huvudmän.

Metod: IPS-metoden är en standardiserad och manualbaserad form av arbetsrehabiliterings­insatser för personer med psykisk funktionsnedsättning.

Målgrupp: psykisk/neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (oavsett diagnos, dock ej personer med beslut om sysselsättning enligt LSS), betydande svårigheter att få och behålla ett arbete, en egen vilja att komma ut i arbete/studier, boende i Uppsala kommun, 18-65 år.

Uppskattat antal deltagare: Projektet har 90 deltagarplatser. 100 personer ska under pro­jekttiden ha erhållit stöd enligt IPS-metoden i sin rehabiliteringsprocess, i samverkan med andra vård- och stödinsatser.

Slutrapport

Återgång i arbete för personer med allvarlig psykisk funktionsnedsättning

Tidsperiod: 2015-10-01 till 2016-09-30.

Samverkansparter: Landstinget Uppsala Län och Försäkringskassan.

Syfte: Syftet med detta projekt är att göra en kartläggning av målgruppen med allvarlig psykisk funktionsnedsättning och behov av samordnad rehabilitering till arbete.

Metod: Under ettårsperioden 15 maj 2015 till 15 maj 2016 ska en särskilt utsedd handläggare på Psykiatridivisionen granska journalanteckningar samt använda de systemstöd som finns och som kan ge relevanta data. Under projektet utvecklas även befintliga stödsystem med tillägg av sökord som fångar relevanta data så att liknande stora kartläggningar inte ska behövas i fortsatt samverkan.

Målgrupp: Patienter inom affektiva verksamhetsområdet, psykos och rätts-psykiatri, samt beroende- och neuropsykiatrin.

Slutrapport

Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Tidsperiod: 2016-06-01 till 2018-05-31.

Samverkansparter: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Syftet är att ta fram en arbetsmodell med ett vägvalsforum som stöd för handläggningen så att individen kommer till rätt insats.

Metod: Försäkringskassan har tillsammans med Arbetsförmedlingen i uppdrag av regeringen att arbeta för att långtidssjukskrivna ska kunna återgå i arbete. Målet är att skapa ett forum för att förkorta sjukskrivningstiden och därigenom bidra till att sänka sjukpenningtalet till det nationella målet 9,0 dagar år 2020. Målet är att systematiskt arbeta med långtidssjukskrivna personer så att antalet minskar med 20 %.

Målgrupp: Personer som varit sjukskrivna mer än 365 dagar. Antalet långtidssjukskrivna är vid ansökningstillfället ca 1900 personer i länet.

Ansökan- Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall
Sammanfattning
Slutrapport

Processtöd för Samverkan Ung i Uppsala

Tidsperiod: 2018-04-25 till 2018-09-24

Samverkansparter: Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun

Syfte: Stödja processen för den planerade gemensamma verksamheten mellan Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun för arbetssökande i åldern 16–24 år samt ta fram en uppföljningsmodell.

Metod: En anställd person kommer följa samarbetet i syfte att skapa en uppföljningsmodell baserad på kvalitativ metod förankrad med chefer och medarbetare i samarbetet samt kvantitativa data från de berörda parterna. Resultatet av arbetet enligt denna uppföljningsmodell ska vara utgångpunkt för förbättringsarbete av den gemensamma insatsen. En struktur ska tas fram för hur resultaten ska paketeras för att fungera som ett lättillgängligt underlag för styrgruppen med avsikten att skapa en implementering av arbetsmetod. Att fortlöpande uppmärksamma styrgruppen på kopplingar till annan verksamhet som kan ge samordningsvinster och arbeta vidare på dessa enligt styrgruppens direktiv.

Målgrupp: Arbetsförmedlingen och Uppsala kommun.

Ansökan Processtöd för samverkan ung i Uppsala Sammanfattning

Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2018-12-31.

Samverkansparter: Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Syfte: En effektiv och aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i samverkan med berörda aktörer för vårdens patienter.

Metod: För att förse rehabiliteringskoordinatorerna med den kompetens som behövs för uppdraget inrättas ett processtöd. Denne kommer ansvara för upplägg och genomförande av ett kontinuerligt kompetensstöd t ex skapa utbildningstillfällen i försäkringsmedicin, ta fram och analysera sjukfrånvarostatistik, guida i motiverande coachning och rehabiliterande förhållningssätt, tydliggöra andra parters uppdrag samt utarbeta former för att rehabiliteringskoordinatorn kan fungera som kontaktperson på vårdenheten och vara sammankallande på olika former av rehabiliteringsmöten.

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer ska erhålla ökad kunskap i sitt uppdrag mot patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga.

Ansökan- Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer Minnesanteckningar styrgrupp 180410 Minnesanteckningar styrgrupp 170425 Sammanfattning

Kvarnen i Gimo- en pilot för socialt entreprenörskap och företagande

Tidsperiod: 2018-06-01 till 2018-09-30

Samverkansparter: Östhammars kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Skapa förutsättning för att etablera ett socialt företag och därigenom bidra till att personers som står långt ifrån arbetsmarknaden närmar sig egen försörjning.

Metod: Upplägget fokuserar på tre saker; kunskap (om huset, bygden och specifikt för att kunna arbeta med verksamheten), idéutveckling och drift. Deltagarna kommer ges kunskap om huset och bygden genom samarbete med Gimo Hembygdsförening. Därefter kommer arbete med idéutveckling utifrån den befintliga verksamheten i huset att ske. Samtliga deltagare kommer arbeta i driften av verksamheten. Till stöd för deltagarna kommer Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Coompanion, Finrummet i Uppland AB samt Gimo Hembygdsförening att arbeta tillsammans.

Målgrupp: Personer med långtidsarbetslöshet/långtidssjukskrivning, funktionsvarierande samt nyanlända.

Ansökan Kvarnen i Gimo Sammanfattning