Jobbcentrum-Ung, Jobbcentrum-Rehabilitering, Enköping

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31.

Samverkansparter: Enköping kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Insatsen ska motivera till och samordna aktiviteter för dels ungdomar som varken studerar eller arbetar (16-29 år), dels för personer i behov av rehabilitering mot arbete. Insatsen kommer särskilt att fokusera dels på unga med funktionsvariation som står långt från arbetsmarknad och/eller studier, dels på personer som fått eller riskerar att få sin sjukpenning indragen.

Metod: Insatsen syftar till att upprätta individuella handlingsplaner utifrån kartläggning av individens behov. Coachens arbetssätt ska bedrivas utifrån var individs behov, ha ett tydligt fokus på arbete och/eller studier, vara motivations- och relationsskapande samt ha ett tydligt fokus på samordning och ordinarie insatser.

Målgrupp: För Jobbcentrum-Ung är målgruppen ungdomar 16-29 år som varken arbetar eller studerar och som ofta på grund av någon form av funktionsnedsättning har svårt att tillgodogöra sig samhällets resurser och etablera sig på arbetsmarknaden.

För Jobbcentrum-Rehabilitering är målgruppen personer över 30 år som varken arbetar eller studerar och som, ofta på grund av ohälsa och/eller funktionsvariation, har svårt att tillgodogöra sig samhällets resurser och riskerar att hamna mellan stolarna.

Uppskattat antal deltagare: Jobbcentrum-Ung förväntas träffa 30 personer för kartläggning per år. Jobbcentrum-Rehabilitering förväntas träffa 40 personer för kartläggning per år.

Ansökan-Jobbcentrum-Ung, Jobbcentrum rehabilitering
Tilläggsansökan-Jobbcentrum-Ung Enköping
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

En väg in – flera vägar ut, Knivsta

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-12-31.

Samverkansparter: Knivsta kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Insatsen är indelad i två delar. I insatsens första del är syftet att skapa en struktur för att bedriva samverkan (med parterna ovan) avseende integrations- och arbetsmarknadsfrågor så att fler individer kommer ut i arbete, sysselsättning eller studier. I insatsens andra del är syftet att operativt stödja individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett vilken ersättningsform de har.

Metod: Insatsens första del är systematiskt kvalitetsarbete. Insatsens andra del består av praktiksamordning, metodstöd, kompetensutveckling av personal, handledning och möten för alla parter.

Målgrupp: Målgrupp för insatsens första del är samverkande aktörer. Målgrupp för insatsens andra del är individer (18-64 år) i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering oavsett ersättningsform.

Uppskattat antal deltagare: 50 deltagare/år i insatsens andra del.

Ansökan – En väg in – flera vägar ut
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Framsteget, Håbo

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31.

Samverkansparter: Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Stödja till fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering, öka förutsättningarna för individer att uppnå egen försörjning eller studier, långsiktigt bidra till effektivare samordning och resursutnyttjande, samordningsvinster med gemensamma lokaler, fortsatt utveckling och löpande implementering av samverkansmodeller och metoder som är väl förankrade i organisationerna och i befintliga arbetssätt hos de deltagande parterna, erbjuda ett utbud av aktiverande och kartläggande insatser för individer med oklara behov, stora behov och där en förrehabilitering behövs, att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet med särskilt fokus på unga nyanlända samt genom helhetssyn och individfokus skapa gynnsamma förutsättningar för målgrupperna till varaktig inkludering i samhället.

Metod: I samordningsteamet kommer en fördjupad kartläggning/förrehabilitering genomföras. Deltagaren kommer att få en egen coach och erbjudas samtal och gruppaktiviteter. I ungdomssatsningen kommer deltagaren att få coachning med målet att i första hand återgå till studier, men där individuella lösningar tas fram för varje individ.

Målgrupp: Individer som står långt från arbetsmarknaden där nästa steg är oklart, individer med långvarig offentlig försörjning, sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukskrivning har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa, unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning samt nyanlända unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

Uppskattat antal deltagare: Totalt 70 personer/år (varav  50 för ungdomssatsningen och 20 för samordningsteamet)

Ansökan – Framsteget Håbo
Tilläggsansökan-Framsteget Håbo
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Individstöd i samverkan, LOKUS, Heby

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-12-31.

Samverkansparter: Heby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet med insatsen är att underlätta och förbättra möjligheterna till rätt försörjning för individer i behov av samordnade rehabiliteringsinsatser. Man vill öka andelen personer som tillgodogör sig arbetslivsinriktad rehabilitering och kommer vidare i sin rehabiliteringsprocess. Man vill samtidigt bidra till en effektiv användning av gemensamma resurser.

Metod: Arbetssätt och metoder utgår både som insatser på individnivå och parallella insatser på strukturnivå. Det individinriktade arbetet står i fokus och utförs av två coacher/stödpersoner.

Målgrupp: Personer i tydligt behov av stöd i samordning innan och/eller under arbetslivsinriktad rehabilitering. Utgångspunkt för intag i insatsen är att det finns få inkluderingskrav men vid behov av att prioritera på grund av stort inflöde ska följande målgrupper prioriteras; unga med funktionsnedsättning och/eller aktivitetsersättning samt personer med långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende och de som riskerar att hamna i långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende.

Uppskattat antal deltagare: 30 deltagare/år.

Ansökan - Individstöd i samverkan, lokus, Heby Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete/utvärdering av Extratjänster, Uppsala

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2020-02-20.

Samverkansparter: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Genomföra en utvärdering av de personer som erhåller extratjänster under år 2018, för att se om extratjänster leder till en förankring på den ordinarie arbetsmarknaden eller till studier.

Metod: Under insatsen kommer uppföljning ske av statistik samt av att nya arbetssätt utvecklas. Strukturella utmaningar kommer att identifieras och hanteras. Nya rutiner kring arbetssättet kommer att utvecklas.

Målgrupp: Arbetssökande som uppfyller kriterierna för att erhålla extratjänst.

Uppskattat antal deltagare: 500 deltagare.

Ansökan – Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete-utvärdering av Extratjänster
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Ung Intro, Uppsala

Tidsperiod: 2018-03-01 till 2020-08-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Skapa en pilotverksamhet framförallt för ungdomar som uppbär aktivitetsersättning och är i behov av förrehabiliterande insatser för att nå det förstärkta samarbetet mellan Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.

Metod: Deltagaren ska bryta inaktivitet och social isolering. Deltagaren ska få möjlighet att ta ansvar för sin planering och öka tilltron till den egna förmågan och motivationen till arbete. Individen ska få möjlighet at utvecklas i sin egen takt och stöd i att finna egna mål. Insatsmedarbetare kommer att arbeta enligt case management-metodiken som också är särskilt anpassad till denna insats.

Målgrupp: Ungdomar som har en funktionsnedsättning och som är i behov av förrehabiliterande insatser för att bli aktuella för det förstärkta samarbetet mellan Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Uppskattat antal deltagare: I insatsen ska man löpande arbeta med 50 deltagare.

Ansökan – Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Ungdomscoach, Älvkarleby

Tidsperiod: 2018-03-01 till 2021-02-28.

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Erbjuda målgruppen ett riktat och samordnat stöd då funktionen kommer arbeta för att koordinera kontakterna med aktuella instanser på individnivå.

Metod: Ungdomscoachen ska bedriva uppsökande verksamhet mot ungdomar som varken arbetar eller studerar. Den ska tillsammans med individen ta fram individuellt anpassade handlingsplaner med målet att komma närmare studier eller arbete. Coachen ska arbeta mot praktikplatser eller särskilda anställningar hos kommunen, använda motiverande samtal som metod där det behövs, stötta individer vid arbetsplatsbesök, resor till- och/eller introduktion av praktikplats.

Målgrupp: Alla unga mellan 18-29 år ingår, men unga mellan 20-24 år är den primära målgruppen. Prioriteringen beror på att det bland unga mellan 20-24 år återfinns en stor andel som inte har avslutad gymnasieutbildning och där minst 30 % har någon form av funktionshinderkod hos Arbetsförmedlingen.

Uppskattat antal deltagare: 90 ungdomar under insatsperioden.

Ansökan – Ungdomscoach
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Bryggan, Östhammar

Tidsperiod: 2018-03-01 till 2021-08-31.

Samverkansparter: Östhammars kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet är att bryta ungdomars sociala utanförskap genom att fånga upp dem som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar, och arbeta för att motivera dem till att följa ett introduktionsprogram inom gymnasieskolan eller delta i insatser mot arbetsmarknaden.

Metod: Bryggan ska vara en uppsökande verksamhet som stöttar individen att ta ansvar för sin framtid. En fysisk mötesplats ska skapas där kompetens finns i form av en funktion som samordnar nätverket runt individen och kartlägger behov, samt en funktion som coachar individen och erbjuder hämtning av individen om det behövs för att komma iväg till aktiviteter eller möten.

Målgrupp: Målgrupp är unga personer 16-29 år, boende i kommunen, som sitter hemma och varken går i skolan eller jobbar och som behöver stöd för att närma sig arbetslivet.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare är ca 20 stycken per år.

Ansökan- Bryggan
Tilläggsansökan- Bryggan
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

 

 

GESAM

Tidsperiod: 2014-01-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Försäkringskassan och arbetsförmedlingen.

Syfte: Utveckla, pröva och utvärdera en samarbetsmodell för att skapa goda förutsättningar för övergången från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen för de personer som har nedsatt hälsa men av Försäkringskassan bedöms ha arbetsförmåga och därmed inte längre har rätt till ersättning från sjukförsäkringen. Samarbetsmodellen ska innehålla tydligare och förbättrade processer och insatser hos Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen. Det övergripande målet är att fler sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning ska komma åter i egen försörjning genom arbete eller studier och färre individer ska behöva återgå i sjukskrivning.

Metod: Projektet kommer att börja med en analys- och planeringsfas, övergå i en genomförandefas och avslutas med en avslutsfas.

Målgrupp: Målgrupp är sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukpenning, har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa. Målgruppen avgränsas genom att deltagare boende i Knivsta och Uppsala kommuner alternativt skriver in sig på Arbetsförmedlingen i Uppsala, ingår i projektet.

Uppskattat antal deltagare: 620 personer (380 kvinnor, 240 män).

Länk: (länk till ansökan som var uppe hos styrelsen i mars).

Ansökan- GESAM Minnesanteckning styrgrupp 170918 Minnesanteckning styrgrupp 180302 Sammanfattning Gemensam samverkan, en samarbetsmodell

Ungdomssatsningen Knivsta

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2018-12-31.

Samverkansparter: Knivsta kommun och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Genom en nära samverkan mellan skola, socialtjänst, fritidsverksamhet och arbetsförmedling vara ett stöd för ungdomar i Knivsta (ålder 16-24 år) som står långt från arbetsmarknaden, att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden genom studier och/eller arbete/praktik.

Metod: Studie- och yrkesvägledning kommer aktivt söka upp ungdomar och lotsa dem rätt. Stöd till ungdomar med hemmasittande beteende att närma sig eller träda in på arbetsmarknaden. Samverkan med arbetsförmedlingen och kommunens ungdomsverksamhet.

Målgrupp: Ungdomar 16-24 år, som hoppat av skolan och är utan känd aktivitet. De kan ha eller vara i behov av aktivitetsersättning.

Uppskattat antal deltagare: ca 40 personer

Ansökan- Ungdomssatsning Knivsta
Minnesanteckningar styrgrupp 170911 Minnesanteckningar styrgrupp 170421
Sammanfattning

Progresionsteam, Sfi 

Tidsperiod: 2018-11-01 till 2020-06-30.

Samverkansparter: Uppsala kommun och Arbetsförmedlingen

Syfte: Att underlätta etableringen i samhället genom att stödja språkinlärningen för utrikes födda med låg/ingen progression inom svenska för invandrare (SFI). Projektet ska skapa rutiner och strukturer för att tidigt identifiera och stötta kvinnor och män med låg/ingen progression inom SFI samt säkerställa att individen vid behov får stöd i alternativ planering. Projektet vill utveckla rutiner och samverkan för personer med behov av samordnad rehabilitering för att minska risken att gruppen blir långvarigt/permanent beroende av offentlig försörjning. 

Metod: En socialsekreterare från Avdelningen för försörjningsstöd kommer arbeta tillsammans med en pedagog från Vuxenutbildningen. Projektet kommer samverka med Arbetsförmedlingen via deras ordinarie verksamhet framförallt med avdelningarna inom etableringsuppdraget samt jobb- och utvecklingsgarantin.

Progressionsteamet kommer att i dialog med målgruppen ta fram förslag på nya insatser för kvinnor och män med låg/ingen progression inom sfi. Teamet ska genom omvärldsbevakning och studiebesök hämta inspiration till nya insatser.  

Målgrupp: Kvinnor och män inom sfi där det finns signaler om låg/ingen progression. Projektet vänder sig till alla sfi studerande oavsett anordnare. Särskild vikt kommer riktas till kvinnor eftersom lågutbildade kvinnor i lägre utsträckning slutför sin etableringsplan.

Ansökan
Tilläggsansökan 
Sammanfattning

Växtverket, Tierp

Tidsperiod: 2019-09-01 till 2021-12-31.

Samverkansparter: Tierps kommun, Försäkringskassan, Region Uppsala och Arbetsförmedlingen.

Syfte: Inom insatsen kommer ett växthus byggas där det ska bedrivas odling. Syftet med växthuset är att skapa en arena där personer som står långt ifrån arbetsmarknaden erbjuds aktivering, dvs första steget i Begreppstrappan. Parallellt kommer ett Jobbtorg utvecklas där individer kommer erbjudas olika insatser såsom webbinarier och föreläsningar m.m för att öka kunskapen inom olika områden. Samtliga insatser inom Jobbtorg och Växthus syftar till att göra individerna redo för nästa steg mot att närma sig arbetsmarknaden.  

Metod: SE – Supported Employment kommer att vara en metod som används i arbetet att följa individens process och MI – Motiverande samtal som förhållningssätt och samtalsmodell. KASAM kommer användas för att följa och mäta individernas självupplevda känsla av sammanhang. Bedömning av arbetsförmåga kommer göras vid start, efter ett år och vid insatsen avslut för att mäta individernas utveckling. Individens närvaro kommer registreras och följas upp.

Målgrupp: Individer oavsett kön, diagnos eller nationalitet, ålder 18-64 år, som är i behov av aktivering för att närma sig arbetsmarknaden.

Uppskattat antal deltagare: Minst 10, max 15 heltidsplatser. Platserna ska vara fyllda under projekttiden och löpande intag tillämpas. 

Ansökan