Samverkan Gottsunda

Tidsperiod: 2018-06-15 till 2019-12-31

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan.

Syfte: Att undersöka behovet av och formerna för samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för individer och familjer i Gottsunda-/Valsätraområdet.

Metod: För att undersöka vilka tjänster som medborgarna i området faktiskt efterfrågar när det gäller samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering kommer SKL:s metod för tjänstedesign att användas. Metoden är ett sätt att undersöka och förstå problem utifrån användarens behov och bygger på att tillsammans med användaren utforma och testa nya lösningar. Hur samverkan mellan parterna praktiskt ska fungera, till exempel gällande säkerhetsfrågor, styrning och ledning måste utredas vidare. Om förstudien leder till att parterna fattar beslut om att gå in i en genomförandefas, avses att nyttja år 2019–2020 för att etablera verksamheten.

Målgrupp: En del av denna förstudie är att kartlägga och precisera målgruppen Gottsunda-/Valsätrabor som varken studerar eller arbetar och som är i behov av samordnade arbetslivsinriktade rehabiliteringsinsatser för att återfå sin arbetsförmåga. Förstudien behöver ta ställning till om prioriteringar behöver göras inom målgruppen, om exempelvis unga ska prioriteras, personer med funktionsnedsättningar, flickor/kvinnor eller utlandsfödda.

Ansökan Samverkan Gottsunda Sammanfattning

Språkstödsledare

Tidsperiod: 2018-09-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Tierps kommun och Arbetsförmedlingen

Syfte: Att skapa en språkpool för att tillgodose behov av språkstöd för individer som har eller riskerar hamna i långvarigt bidrags- eller ersättningsberoende och därigenom integrera arbetstagare med annat modersmål än svenska på arbetsmarknaden.

Metod: Finna lämpliga personer som kan arbeta som språkstödjare i samverkan med Arbetsförmedlingen och Individ-och familjeomsorgens vuxenenhet. Undersöka vilka yrken som behöver kompetens samt inventera målgruppens bakgrund för att kunna matcha mot företagens förfrågan. Utbilda i kunskaper som arbetsgivarna anser vara av vikt om minst fyra yrken med behov av arbetskraft inom kommunen. I samarbete med arbetsgivarna skapa en utbildning innefattande bland annat yrkesspråk, arbetsmiljöföreskrifter, arbetsrätt och utifrån det kompetensutveckla språkstödjarna i en handledarutbildning som de själva ska hålla i. Samverka med den befintliga bemanningsenheten för att implementera språkpoolen som ett bokningsbart system. Marknadsföra språkpoolen inom olika ledningsgrupper.

Målgrupp: Målgruppen är arbetstagare med annat modersmål än svenska som har eller riskerar långvarigt bidrags- och/eller ersättningsberoende. Förväntat antal tillgängliga personer i språkpoolen är 4–6 personer med dem största språken som kommunen har behov av; somaliska, arabiska, tigrinja och dahri.

Ansökan Språkstödsledare Tierp Minnesanteckningar styrgrupp Sammanfattning

Strategiskt utvecklingsarbete/ lokussamordnare, Uppsala

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Skapa strukturer för att undanröja hinder för att individer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt stöd att komma ut i egen försörjning. I rollen kommer även finnas ett ansvar för att hålla samman den lokala utvecklingsgruppens (lokus) arbete. Målsättningen är att etablera ett samarbete mellan parterna på handläggare/vårdgivarnivå samt att en överenskommelse upprättas och en aktivitetsplan tas fram.

Metod: För att etablera och utveckla samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundad inkomst krävs flera olika typer av åtgärder/aktiviteter såsom fokusgrupper, genomförande av workshops, omvärldsanalyser samt kompetenshöjande insatser.

Målgrupp: Ingående parter i målgruppen på strukturell nivå är chefer och medarbetare hos respektive part.

Ansökan – Strategiskt utvecklingsarbete/Lokussamordnare Uppsala
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Samordnare och partsamordnare, Tierp

Tidsperiod: 2018-01-04 till 2020-04-08.

Samverkansparter: Tierp kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Syftet är att utveckla flerpartssamverkan. Möjliggöra, effektivisera och utveckla samverkan mellan parterna med individen i fokus.

Metod: I insatsen kommer två nyckelfunktioner, samordnare och partsamordnare, att inrättas. Samordnaren är en processledare med samordningsansvar för att utveckla en strukturell samverkansmodell mellan parterna. Det kommer finnas en partsamordnare hos varje part för att vara tillgänglig för fysiska samverkansmöten samt vara kontaktperson till den egna verksamheten.

Målgrupp: Primär målgrupp är parterna inom samverkan. Behovsgrupp är individer i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering boende i Tierps kommun som ej omfattas av ordinarie samverkansstrukturer. Individerna behöver inte vara aktuella hos samtliga involverade parter.

Ansökan – Samordnare och partsamordnare Tierp Minnesanteckningar Styrgrupp
Verktyg Begreppstrappan
Sammanfattning

Stöd till arbete med modellen Individual Placment and Support (IPS), Enköping

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Enköping kommun och Region Uppsala.

Syfte: Erbjuda personer med psykisk sjukdom ett långsiktigt, säkert och effektivt stöd för att finna, få och behålla arbete eller studier. Syftet är att möjliggöra ett integrerat samarbete utifrån IPS-modellen mellan kommunen och Regionen.

Metod: Insatsen kommer att bedrivas enligt IPS-modellen. Insatsen kommer att stödja uppstart och etablering av modellen i ordinarie verksamhet.

Målgrupp: Målgrupp är individer med allvarlig psykisk sjukdom. Individerna är aktuella inom psykiatrin i Region Uppsala och boende i Enköpings kommun. De ska sakna arbetsgivare eller ej ha möjlighet att återgå till tidigare arbetsplats. Individerna ska ha en tydlig motivation att nå arbetslivet.

Ansökan – Stöd till arbete med modellen Individual Placment and Support (IPS)
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Lokussamordnare, Älvkarleby

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-03-31.

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Säkerställa fungerande samverkan i den lokala utvecklingsgruppen (lokus) Älvkarleby.

Metod: Lokussamordnaren ska hålla sig uppdaterad om vilka rehabiliteringsinsatser som finns att tillgå i kommunen/ för kommuninvånarna för att kunna stötta lokusgruppen i deras arbete, planera och genomföra vissa kompetenshöjande insatser, sammankalla till lokusgruppsmöten, göra dagordning, föra protokoll och föredra återrapporter, ansvara för SUS-registreringar, skriva rapporter och följa upp målen i beviljade insatser samt redovisa detta till lokusgruppen.

Målgrupp: Den lokala utvecklingsgruppen (lokus) i Älvkarleby.

Ansökan – Lokussamordnare
Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Arbetsintegrerande Socialt Företag, Älvkarleby

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Skapa förutsättningar för arbetsintegrerande sociala företag att etableras i Älvkarleby kommun och genom detta bidra till att individer som står långt från arbetsmarknaden närmar sig arbete. Ett arbetsintegrerande socialt företag ska ha etablerats under insatsperioden.

Metod: Handledare kommer vara ett stöd för individen utifrån ett holistiskt synsätt, instruera individer i vissa delar av det praktiska arbetet samt delta i uppstartsutbildningar med extern part.

Målgrupp: Individer i arbetsför ålder som är aktuella hos någon av Samordningsförbundets parter och som har förmåga och önskan att starta och driva företag.

Ansökan – Arbetsintegrerande Socialt Företag Minnesanteckningar Styrgrupp
Sammanfattning

Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län

Tidsperiod: 2017-05-01 till 2019-09-30.

Samverkansparter: Kommunerna Uppsala, Östhammar, Heby, Tierp, Älvkarleby, Knivsta samt Arbetsförmedlingen i Uppsala och Arbetsförmedlingen i Norra uppland.

Syfte: Syftet med insatsen är att skapa en central samordnande verksamhet med säte i Uppsala för att öka kvaliteten på samhällsorienteringen i Uppsala län. Fler personer ska erbjudas samhällsorientering med utökad samhällsinformation på modersmål så tidigt som möjligt i etableringsprocessen för att underlätta och bidra till en snabbare etablering i samhället.

Metod: Öka tillgängligheten av samhällsorienteringen och informationen kring samhällsorienteringen för deltagarna genom t ex informationsmaterial, undervisningsmaterial, lokalanpassningar och IT-lösningar.

Målgrupp: Personer mellan 18 och 64 år som är nya i Sverige och har en etableringsplan eller är anhöriginvandrare (som är medborgare i ett land utanför EES-området eller utanför Schweiz och är folkbokförd i en kommun efter april 2013).

Uppskattat antal deltagare: Mellan 2000-3000 individer.

Ansökan- Samhällsorientering 
Minnesanteckning styrgrupp 170831
Minnesanteckning styrgrupp 171116
Sammanfattning

Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer

Tidsperiod: 2017-01-01 till 2018-12-31.

Samverkansparter: Region Uppsala, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Syfte: En effektiv och aktiv sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocess i samverkan med berörda aktörer för vårdens patienter.

Metod: För att förse rehabiliteringskoordinatorerna med den kompetens som behövs för uppdraget inrättas ett processtöd. Denne kommer ansvara för upplägg och genomförande av ett kontinuerligt kompetensstöd t ex skapa utbildningstillfällen i försäkringsmedicin, ta fram och analysera sjukfrånvarostatistik, guida i motiverande coachning och rehabiliterande förhållningssätt, tydliggöra andra parters uppdrag samt utarbeta former för att rehabiliteringskoordinatorn kan fungera som kontaktperson på vårdenheten och vara sammankallande på olika former av rehabiliteringsmöten.

Målgrupp: Hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer ska erhålla ökad kunskap i sitt uppdrag mot patienter som ska bibehålla eller återfå sin arbetsförmåga.

Ansökan- Processtöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer
Minnesanteckningar styrgrupp 180410
Minnesanteckningar styrgrupp 170425
Sammanfattning