Integritetspolicy Samordningsförbundet Uppsala län

För oss är det av största vikt att dina personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt. Den här informationen syftar till att ge dig en övergripande bild
av hur vi behandlar dina personuppgifter.

Samordningsförbundet i Uppsala Län är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som samordningsförbundet bestämmer ändamål och medel för.

Vi har ett dataskyddsombud som du kan kontakta genom att maila info@finsamuppsala.se. Dataskyddsombudets roll är att arbeta med och övervaka vår interna efterlevnad av dataskyddslagstiftningen och fungera som kontaktpunkt för de registrerade, det vill säga dig vars personuppgifter vi behandlar.

 

Så här behandlar samordningsförbudet personuppgifter

Samordningsförbundet behandlar inte personuppgifter kopplade till individer som omfattas av insatser utan det gör våra medlemmar. Däremot hanterar samordningsförbundet personuppgifter kopplade till vår verksamhet.

Kontaktpersoner för andra myndigheter, företag eller organisationer

När samordningsförbundet ska handlägga frågor om insatser och annat stöd kan vi komma att behandla personuppgifter som avser företrädare för andra myndigheter, företag eller organisationer, oftast kontaktpersoner. Detta för att kunna kommunicera med den andra myndigheten, företaget eller organisationen och handlägga ärendet. Detta gör vi för att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse.

Utbildningar

När vi håller i utbildningar, seminarier och dylikt behöver vi behandla personuppgifter som avser de personer som deltar i utbildningarna och seminarierna. Detta gör vi för att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse.

Ansökan om jobb

När du söker lediga tjänster på samordningsförbundets kansli behandlar samordningsförbundet de personuppgifter du lämnat i ansökan för att kunna handlägga din ansökan. Om du blir anställd kommer även dina personuppgifter registreras i vårt lönehanteringsprogram. Detta gör vi för att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse och för att fullgöra ett eventuellt anställningsavtal.

Nya ledamöter till förbundsstyrelse

Om du blir ledamot i vår förbundsstyrelse kommer samordningsförbundet att behandla de uppgifter vi fått tillgång till för att administrera detta. Du kommer även att registreras i vårt lönehanteringsprogram. Detta gör vi för att det är nödvändigt för att fullgöra ett allmänt intresse.

Hur länge sparas dina personuppgifter

Samordningsförbundet behöver följa lagen om kommunal bokföring och redovisning (2018:587) samt arkivlagen (1990:782) och kan därför komma att spara och arkivera personuppgifter. I övrigt så raderar samordningsförbudet personuppgifter när det inte länge finns något syfte med att spara dem. 

Utlämning av personuppgifter

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut genom våra IT-system till vår IT-leverantör Kontorscentrum i Uppsala AB (Gibon) och deras underleverantörer. Samordningsförbundet har ett personuppgiftsbiträdesavtal med IT-leverantören.

Eftersom samordningsförbudet är en myndighet omfattas vi av offentlighetsprincipen. Det innebär att många handlingar i samordningsförbundets verksamhet blir allmänna handlingar och kan därför komma att lämnas ut till den som begär det. Det innebär alltså att personuppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen.

Dina rättigheter som registrerad

Som registrerad så har du flera olika rättigheter.

Rätt till tillgång

Du har rätt att få besked om samordningsförbundet behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av dessa, ett registerutdrag.

Rätt till rättelse

Du har rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

Rätt att göra invändningar

I vissa fall har du rätt att göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter. Det gäller när vi behandlar personuppgifter för att utföra arbetsuppgifter av allmänt intresse. Om du gör en invändning måste vi visa på tvingande skäl att fortsätta att behandla personuppgifterna.

Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall har du rätt att kräva begränsning av behandlingen av dina personuppgifter, till exempel om du gjort en invändning. Då får inte dina personuppgifter inte behandlas förutom för att exempelvis försvara rättsliga anspråk.

Rätt till radering

I undantagsfall har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller exempelvis inte om uppgifterna behövs för samordningsförbundets uppdrag eller om de finns i en allmän handling.

Rätt till dataportabilitet

I de fall vi har ett avtal med dig har du i vissa fall möjlighet att begära ut dessa uppgifter för att kunna använda dem på annat håll, exempelvis genom att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.

Lämna synpunkter på vår behandling av personuppgifter

Du har rätt att lämna synpunkter på vår behandling av personuppgifter. Du kan göra detta till vårt dataskyddsombud genom att maila info@finsamuppsala.se. Du har även möjlighet att lämna in klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet i dessa frågor.