Search
Close this search box.

Samverkansstöd

Här finns information om förutsättningarna för att söka samverkansmedel från förbundet. Här finner ni också mallar för ansökan och för pågående insatser.

Att söka samverkansmedel från Samordningsförbundet Uppsala län

Vi uppmanar alltid till att ta kontakt med samordningsförbundet innan ni börjar skriva en ansökan så kan vi tillsammans diskutera förutsättningarna för en ansökan och hur arbetet bäst läggs upp. 

Länkarna till olika nedladdningsbara dokument som kan vara ett stöd, både innan och under en insats finns under fliken DOKUMENTBANK/Nedladdningsbart material. 

Syfte med samverkansmedel

  • Aktiviteter och insatser inom rehabiliteringsområdet som är till nytta för att den enskilde ska komma närmare egen försörjning, få arbete, och börja studera.
  • Aktiviteter och insatser som bidrar till en effektivare samverkan och ett bättre resursutnyttjande mellan myndigheterna.

Målgrupper för insatser
Personer i förvärvsaktiv ålder (16-64 år) som är i behov av samordnade insatser.

Vem kan ansöka om medel
Medel till insatser kan sökas av parter som är medlemmar i Samordningsförbundet Uppsala län. Ansökan kan göras av minst två av parterna i samverkan. En av parterna ska vara insatsägare.

Grundläggande förutsättningar för samverkansmedel
Medlemmarna avgör varje år nivån på finansiell tilldelning till förbundet. Skulle villkoren väsentligt förändras till nackdel för förbundet kan förbundet i förtid avsluta pågående insats/projekt.

Uppföljning och utvärdering
Enligt lag ska alla finansierade insatser och aktiviteter inom samordningsförbundet följas upp och utvärderas. Vi vill även sprida goda idéer och öka kunskapen i länet om samverkansinsatser, resultat och erfarenheter. Av dessa skäl ska insatser rapportera till förbundet på det sätt som överenskommit om i samband med beviljande av finansiering.  Samordningsförbundet har också ansvar för att rapportera in resultat i det nationella uppföljningssystemet SUS, ”sektorsövergripande system för uppföljning av samverkan och finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet”.

Beredning och beslut
Lokala förslag ska i första hand förankras i respektive lokus-grupp. Länsövergripande förslag kan lyftas i den strategiska utvecklingsgruppen eller kommuniceras direkt med samordningsförbundets kansli. Ansökan fylls i enligt ansökningsmall för samverkansmedel och skickas därefter till förbundets kansli. Kansliet administrerar och bereder ansökan  för beslut i förbundsstyrelsen.

Ansökningsprocess

För att ansökan skall kunna hanteras inom en beslutsprocess behöver underskriven ansökan ha inkommit senast det datum som anges i tabellen nedan. Ansökan skall vara underskriven av samtliga parter som står bakom den samt skickas in till förbundet i original med post och digitalt via e-post.