Nyttoanalys för Finsaminsatser

Underlaget  till beräkningen kommer från data som SCB tar fram årligen för så kallade Helårsekvivalenter. Helårsekvivalenter innebär att samtliga belopp för olika försörjningsformer räknas ihop.  De försörjningsformer som räknas med  innefattar sjukpenning, sjuk- och aktivitetsersättning (tidigare kallat förtidspension), ersättning vid arbetslöshet, ekonomiskt bistånd och etableringsersättning.

Med helårsekvivalenter avses det antal individer som skulle kunna försörjas under ett helt år med full ersättning. Exempelvis blir två personer, som varit heltidsarbetslösa ett halvår var, tillsammans en helårsekvivalent.
För att räkna fram schablonkostnad tas kvoten mellan det totalt utbetalade beloppet och antalet helårsekvivalenter per kommun. Du behöver alltså lägga in din egen schablonsiffra på utbetalad ersättning. Snittet för år 2022 i Uppsala län var 162 000 kronor. Dessa siffror är olika för kommun till kommun.