Kallelser till Förbundsstyrelsen

Här hittar du kallelse med föredragningslista samt bilagor till nästa sammanträde med förbundsstyrelsen samt kallelser till tidigare sammanträden.

Kallelse 2020-11-26

0. Föredragningslista
3. Ekonomisk information
4. Granskning delår 2020, förslag till beslut
4.1 Granskningsrapport EY, delår 2020
4.2 Granskningsrapport KPMG, delår 2020
4.3 Utlåtande avseende delårsrapport 2020
5. Verksamhetsplan 2021, förslag till beslut
5.1 VP 2021 20201112
6. Riskanalys och Internkontrollplan 2021, förslag till beslut
6.1 Riskanalys SF 2021
6.2 Internkontrollplan 2021
7. Uppdaterad riskanalys Covid -19 Förslag till beslut
7.1 Uppdaterad riskanalys Covid 19 inför 2021
8. Processtödjare AGUST, förslag till beslut
9. Mötestider 2021 Förslag till beslut
9.1 Förslag på mötestider 2021
Samlingsdokument 

Delegationsbeslut FS 2020-11-26
Dnr 2019:14 Växtverket, Tierp

 

Kallelse 2020-10-23

0. Föredragningslista
3. Ekonomisk information
4. Delårsrapport förslag till beslut
4.1 Delårsrapport 2020, 200930
5. Uppföljning av insatser kvartal 1 och 2 2020, förslag till beslut
5.1 Uppföljnings-PM, Kvartal 1 och 2, 2020.
8. Behov av extern kompetens, förslag till beslut
Samlingsdokument

Kallelse 2020-09-18

0. Föredragningslista
3. Ekonomisk information
4. Framsteget i Håbo förslag till beslut
4.1 Förlängningsansökan Framsteget i Håbo
5. Förlängningsansökan Jobbcentrum förslag till beslut
5.1 Förlängningsansökan Jobbcentrum
5.2 Bilaga Förlängningsansökan Arbetsförmedlare Jobbcentrum 
6. Implementering av flerpartsrutin förslag till beslut
6.1 Förlängningsansökan Implementering av flerpartsrutin
6.2 Bilaga Förlängningsansökan Implementering av flerpartsrutin
7. Lokussamordnare Uppsala förslag till beslut
7.1 Förlängningsansökan Lokussamordnare Uppsala
8. Bryggan förslag till beslut
8.1 Förlängningsansökan Bryggan
9. Nya vägar för samverkan förslag tillbeslut
9.1 Ansökan Nya vägar för samverkan
9.2 Budget Nya vägar för samverkan 2020-06-17
10. Plattform för individstöd i Samverkan Heby förslag till beslut
10.1 Plattform för individstöd i Samverkan Heby
10.2 Bilaga – Budget Lokus Heby 2021-2024
11. Digital plattform för stöd i studier och en digitaliserad samhällsorientering
11.1 Ansökan Digital plattform för stöd i studier och en digitaliserande samhällsorientering
11.2 Budget, Digital plattform för stöd i studier och en digitaliserad Samhällsorientering
12. Regional projektsamordnare för extern finansiering
12.1 Ansökan Regional projektsamordnare
12.2 Budget Regional projektsamordnare 201001-230930
14. Preliminära medlemsavgifter

Delegationsbeslut FS 2020-09-18
1. Dnr. 2020 -10 Ansökan
1.1 Dnr. 2020 -10 Delegationsbeslut
2. Dnr. 2017 – 48 Tilläggsansökan
2.1 Dnr. 2017- 48 Delegationsbeslut
3. Dnr. 2017 – 49 Avvikelse
4. Dnr. 2017 – 47 Avvikelse
5. Dnr. 2017- 46 Avvikelse
6. Dnr. 2018 – 22 Avvikelse
7. Dnr. 2017 – 44 Avvikelse
8. Dnr. 2019 – 30 Avvikelse
9. Dnr. 2018 – 4 Avvikelse 2019-12-11
9.1 Dnr. 2018 – 4 Avvikelse 2020-08-12

Kallelse 2020-06-04

1. Föredragningslista
3. Ekonomisk information
4. Revisionsberättelse år 2019
4.1 KPMG, Revisionsberättelse Samordningsförbundet Uppsala län 2019
4.2 KPMG, Revisionsrapport
4.3 Revisorsberättelse-2019-folkvalda
4.4 EYs årliga granskningsrapport 2019
5. Riskanalys Covid -19
5.1 Riskanalys Covid- 19
6. Ny integritetspoliciy
6.1 GDPR policy för hantering av personuppgifter
6.2 Ny integritetspolicy
7. Lägesrapport
7.1 Lägesrapport, bilaga
Samlingsdokument

Kallelse 2020-03-19

0. Föredragningslista
3-3.7 Årsredovisning, förslag till beslut och bilagor
4. Ekonomisk information, förslag till beslut
5. Fastställande av medlemsavgifter 2020, förslag till beslut
6. Prel. medlemsavgift 2021, förslag till beslut
7-7.1 Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län kvartal 3 och 4 2019, förslag till beslut
8-8.1 Ansökan, förlängning Ung Intro, förslag till beslut och bilaga
Samlingsdokument FS 200319

Kallelse 25 november

1. Föredragningslista 
3. Ekonomisk information
4. Delårsrapport 2019, förslag till beslut
4.1 Delårsrapport 2019
5. Granskning delår 2019, förslag till beslut
5.1 Utlåtande avseende delårsrapport 2019 Ernst & young AB
5.2 EYs granskningsrapport över delårsbokslutet 2019
6. Lokussamordnare Uppsala, förslag till beslut
6.1 Ansökan lokussamordnare
7. Implementering av rutin för flerpartsmöten ansökan, förslag till beslut

7.1 Ansökan Implementering av rutin för flerpartsmöten Uppsala kommun
8. Jobbcentrum Enköping tilläggsansökan, förslag till beslut
8.1 Tilläggsansökan Jobbcentrum Enköping
8.2 Budget Jobbcentrum
9. Framsteget Håbo, arbetskonsulent, förslag till beslut
9.1 Tilläggsansökan Framsteget
10. Riskanalys och Internkontrollplan 2020, förslag till beslut
10.1 Riskanalys SF 2020
10.2 Internkontrollplan 2020 plan
11. Verksamhetsplan 2020, förslag till beslut
11.1 Verksamhetsplan 2020 20191115
12. Deltagande vid AU och styrelsemöten per telefon, förslag till beslut
12.1 Rekommendation om styrelsemöten på distans

Kallelse 17 oktober

1. Föredragningslista
4. Ekonomisk information
5. Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län kvartal 1 och 2 2019, förslag till beslut
5.1 Uppföljnings-PM, Kvartal 1 & 2 2019
6.Tilläggsansökan Språkstöd Tierp, förslag till beslut
6.1 Tilläggsansökan dnr 2018-3 20190910
7. Mötesplan för 2020, förslag till beslut

Kallelse 19 september

1. Föredragningslista
3. Ekonomisk information, förslag till beslut
4. Förslag till beslut, Studie Reko vid ortopedmottagningen ansökan förslag till beslut
4.1 Ansökan. Studie av införande av rehabiliteringskoordinator (REKO) vid Ortopedmottagningen
4.2 Budget. Studie av införande av rehabiliteringskoordinator (REKO) vid Ortopedmottagninge
4.3 Forskningsplan. Studie av införande av rehabiliteringskoordinator (REKO) vid Ortopedmottagningen
5. Förslag till beslut av ny ordinarie ledamot i arbetsutskottet
6. Samlingsdokument Delegationsbeslut och avvikelser

Kallelse 3 juni

1. Föredragningslista
4. Ekonomisk information, förslag till beslut
5. Revisionsberättelse år 2018, förslag till beslut
5.1 Revisionsberättelse ÅR 2018
5.2 Årlig granskning Samordningsförbundet
6.1 Ansökan Växtverket Tierp
6.2 Begreppstrappan bilaga till ansökan Växtverket
6.3 Budget Växtverket
7. Progressionsteam sfi-förlängning, förslag till beslut
7.1 Progressionteam sfi, ansökan till Samordningsförbundet, förlängning
7.2 Progressionsteam sfi, budget förlängningsansökan
8. Processtödjare arbetsgivarutbildning, förslag till beslut
9. En väg in flera väg ut- uppföljning, förslag till beslut (2)
10.Information om ny kommunal bokföringslag 2019 redogörelse
11. Uppdatering-informationshanteringsplan-2019-förslag-till-beslut
Samlingsdokument till FS 3 juni 2019

Kallelse 1 april

1. Föredragningslista 
3. Valärenden
4. Firmatecknare 2019-04-01 förslag till beslut
4.1 Protokoll styrelse 2015-11-26 § 101 Firmatecknare

Kallelse 18 mars

1. Föredragningslista
3. Årsredovisning 2018, förslag till beslut
3.1 Årsredovisning 2018
3.2 Kvarnen i Gimo – utvärdering
3.3 Kvarnen i Gimo
3.4 Processtöd Ung Uppsala
4. Ekonomisk information, förslag till beslut
5. Förtroendevaldas arvode 2019, förslag till beslut
5.1 Förtroendevaldas arvoden 2019
6. Fastställande av medlemsavgift 2019, förslag till beslut
7. Prel. medlemsavgift 2020, förslag till beslut
8. Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län kvartal 3 och 4 2018, förslag till beslut
8.1 Uppföljnings-PM, Kvartal 3 & 4 2018
9. Framsteget Håbo, tilläggsansökan, förslag till beslut
9.1 Tilläggsansökan Håbo Dnr. 2017-38
10. Jobbcentrum Enköping tilläggsansökan, förslag till beslut
10.1 Tilläggsansökan Enköping dnr 2017-50
11. Lokussamordnare Älvkarleby tilläggsansökan, förslag till beslut
11.1 Lokussamordnare Ä-by, tilläggsansökan dnr 2017-43
Samlingsdokument

Kallelse 27 november

1. Föredragningslista
3. Ekonomisk information, förslag till beslut
4. Granskning delår 2018, förslag till beslut
4.1 Delårsgranskning Samordningsförbundet Uppsala län 2018
4.2 Utlåtande delårsrapport 2018
5. Verksamhetsplan 2019, förslag till beslut
5.1 Verksamhetsplan 2019
6. Konsekvensbeskrivning, förslag till beslut
6.1 Konsekvensbeskrivning Progressionsteam sfi
Samlingsdokument 

Kallelse 17 oktober

1. Föredragningslista
3. Ekonomisk information, förslag till beslut
4. Delårsrapport 2018, förslag till beslut
4.1 Delårsrapport 2018
5. Uppföljning av insatser inom Samordningsförbundet Uppsala län kvartal 1 och 2 2018, förslag till beslut
5.1 Uppföljning av insatser Kvartal 1 och 2 2018
6. Progressionsteam Sfi, förslag till beslut
6.1 Ansökan Progressionsteam sfi
7. Ung Intro (fd. Förrehabiliteradnde insatser för unga med aktivitetsersättning), förslag till beslut
7.1 Ung Intro (fd. Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning) Ansökan
8. Mötesplan för 2019, förslag till beslut
Samlingsdokument

Kallelse 14 september

1. Föredragningslista
3. Ekonomisk information, förslag till beslut
4. Tilläggsansökan Framsteget Håbo samverkansstrateg, förslag till beslut
4.1 Tilläggsansökan Framsteget Håbo samverkansstrateg
6. GDPR policy, förslag till beslut
6.1 GDPR policy för hantering av personuppgifter
Samlingsdokument handlingar

Kallelse 1 juni

0. Föredragningslista
4. Ekonomisk information, förslag till beslut
5. Revisionsberättelse år 2017, förslag till beslut

5.1 Revisionsberättelse år 2017
5.2 Årlig granskning EY för år 2017
6. Språkstödsledare Tierp, förslag till beslut

6.1 Ansökan Språkstödsledare Tierp
7. Samverkan Gottsunda, förslag till beslut
7.1 Ansökan Samverkan Gottsunda
Samlingsdokument handlingar

Kallelse 16 mars

0. Föredragningslista
3. Årsredovisning 2017, förslag till beslut
3.1 ÅR 2017
3.2 Årsrapporter 2017
3.3 Slutrapporter 2017
3.4 Slutrapport Långsiktig samverkan
4. Ekonomisk information, förslag till beslut
5. Fastställande av medlemsavgift 2018, förslag till beslut
6. Medlemsavgift 2019, förslag till beslut
7. Bryggan Östhammar tilläggsansökan, förslag till beslut
7.1 Tilläggsansökan Bryggan Östhammar
8. Uppföljnings- och utvärderingsmodell, förslag till beslut
8.1 Förslag till PM Utv-modell
Samlingsdokument

Kallelse 27 november

0. Föredragningslista
3. Ekonomisk information 171113
4. Granskning delår 2017, förslag till beslut
4.1 Granskning av delårsrapport 2017
4.2 Utlåtande avseende delårsrapport 2017 pwc
4.3 Utlåtande avseende delårsrapport 2017 Ernst & Young
5. Riktlinjer för finansiering av insatser förslag till beslut
5.1 Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser 2017-11-01
5.2 Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser dnr 2016-22
6. Individstöd i samverkan LOKUS Heby förslag till beslut
6.1 Ansökan- Individstöd i samverkan, Heby
7. Bryggan Östhammar förslag till beslut
7.1 Ansökan- bryggan, Östhammar
8. Arbetsintegrerande socialt företag, Älvkarleby förslag till beslut
8.1 Ansökan- Arbetsintegrerande socialt företag, Älvkarleby
9. Lokussamordnare, Älvkarleby förslag till beslut
9.1 Ansökan- Lokussamordnare, Älvkarleby
10. Ungdomscoach, Älvkarleby förslag till beslut
10.1 Ansökan- Ungdomscoach, Älvkarleby
11. Samordnare och partsamordnare, Tierp förslag till beslut
11.1 Ansökan- Samordnare och partsamordnare,Tierp
12. Stöd till arbete med modellen Individual Placment and Support (IPS) Enköping förslag till beslut
12.1 Ansökan- Stöd till arbete med modellen Idividual Placement and Support (IPS), Enköping
13. Jobbcentrum ung, jobbcentrum rehabilitering, Enköping förslag till beslut
13.1 Ansökan- Jobbcentrum ung. Jobbcentrum rehabiltiering, Enköping
14. En väg in – flera vägar ut, Knivsta förslag till beslut
14.1 Ansökan- En väg in, flera vägar ut, Knivsta
15. Förrehabliterande insatser för unga med aktivitetsersättning, Uppsala förslag till beslut
15.1 Ansökan- Förrehabiliterande insatser för unga med aktivitetsersättning, Uppsala
16. Strategiskt utvecklingsarbete – Lokussamordnare, Uppsala förslag till beslut
16.1 Ansökan- Strategiskt utvecklingsarbete, lokussamordnare, Uppsala
17. Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete utvärdering av Extratjänster, Uppsala förslag till beslut
17.1 Ansökan-Strukturellt och individuellt utvecklingsarbete, utvärdering av Extratjänster, Uppsala
18. Interkontrollplan 2018, förslag till beslut
18.1 Internkontrollplan FS 2018 underlag
18.2 Riskanalys FS 2018
18.3 Internkontrollplan FS 2018 plan
19. Verksamhetsplan 2018, förslag till beslut
19.1 Verksamhetsplan 2018

 

Kallelse 17 oktober

0. Föredragningslista
3. Ekonomisk information per 170919
4. Delårsrapport 2017, förslag till beslut
4.1 Bilaga delårsrapport 2017
5. Framsteget Håbo ansökan förslag till beslut
5.1 Bilaga ansökan Framsteget i Håbo
6. Mötesplan för 2018, förslag till beslut
7. NNS konferens 2107, förslag till beslut
7.1 Bilaga NNS höstkonferens

 

Kallelse 8 september

0. Föredragningslista 170908
Samlingsdokument Delegationsbeslut och avvikelser


Kallelse 1 juni

0. Föredragningslista 170601
3. Ekonomisk information, förslag till beslut
4. Information medlemsdialoger, förslag till beslut
5. Information LS, förslag till beslut
5.1 Underlag Långsiktig samverkan
5.2 Nyckeltal sammanställning pågående insatser mars 2017
5.3 Nyckeltal diagram
6. Lägesrapport inriktning 2018
7. Revisionsberättelse ÅR 2016, förslag till beslut
7.1 Granskningsrapport EY för ÅR 2016
7.2 Revisionsberättelse ÅR 2016

 

Kallelse 14 mars

0. Föredragningslista
3. Val till förste vice ordförande, förslag till beslut
4. Årsredovisning 2016, förslag till beslut
4.1 Årsredovisning 2016
4.2 Bilaga Måluppfyllnad Tilläggsresurser pdf
4.3 Bilaga Måluppfyllnad Uppföljningsplan pdf
4.4 Årsrapport Heby 2016
4.5 Årsrapport Håbo- Enköping 2016
4.6 Årsrapport Knivsta 2016
4.7 Årsrapport Uppsala 2016
4.8 Årsrapport Tierp 2016
4.9 Årsrapport Älvkarleby 2016
4.10 Årsrapport Östhammar 2016
4.11 Årsrapport Ungdomscoach 20-24 Håbo 2016
4.12 Årsrapport projekt Kunskapsstöd långa vägval 2016
4.13 Slutrapport I samverkan 2016
4.14 Utvärdering I samverkan 2016
4.15 Slutrapport Inspira 2016
4.16 Utvärdering Inspira 2016
4.17 Översikt ekonomi kartläggning återgång arbete 2015- 2016
5. Ekonomisk information, förslag till beslut
6. Medlemsavgift 2017, förslag till beslut
7. Medlemsavgift 2018, förslag till beslut
8. Inriktning 2018 förslag till beslut
9. Processtödjare inför 2018, förslag till beslut
10. Informationshanteringsplan och Beskrivning av allmän handling, förslag till beslut
10.1 Informationshanteringsplan 2017
10.2 Yttrande informationshanteringsplan samordningsförbundet
10.3 Beskrivning av allmän handling
10.4 Utlåtande Stadsarkivet
11. Översyn styrdokument 2016, förslag till beslut
11.1 Styrdokument sammanställning i tabell
12. Ansökan GESAM, förslag till beslut
12.1 Ansökan GESAM Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen
13. Ansökan samhällsorientering, förslag till beslut
13.1 Ansökan Samordnad och utökad samhällsorientering i Uppsala län
Underskrifter ÅR sid 4

Kallelse 25 nov 

0. Föredragningslista 161125
3. Förbundsordning rev 2017 förslag till beslut
3.1 Förslag till ny förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län 2017 textförslag
3.2 Sammanställning remissvar reviderad förbundsordning
3.3 Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län
4. Verksamhetsplan 2017, förslag till beslut
4.1 Verksamhetsplan 2017
5. Internkontrollplan – förslag till beslut
5.1 riskanalys 2017
5.2 Internkontrollplan 2017 plan
6. Riktlinjer för god ekonomisk hushållning förslag till beslut
6.1 Riktlinjer för god ekonomisk hushållning 161010 textförslag
6.2 Finansiella mål revidering 2012
6.3 Finanspolicy 2009-02-19
7. Ärende-Riktlinjer ekonomisk ersättning vid styrelseledamöter och förtroendevalda
7.1 Riktlinjer ekonomisk ersättning vid styrelseledamöter och förtroendevalda
8. Riktlinjer för representation förslag till beslut
8.1 Riktlinjer för representation 160926 textförslag
8.2 Representationspolicy faställd av FS 090611
9. Översyn styrdokument 2016, förslag till beslut 161115
9.1 styrdokument sammanställning i tabell
10. Mötestider 2017 förslag till beslut
11. Svar granskning delår 2016- förslag till beslut
11.1 Utlåtande delårsrapport, Ernst & Young
11.2 Utlåtande delårsrapport 2016, Deloitte- statens revisor
11.3 Granskning av delårsrapport 2016, Ernst & Young
12. Information LS
12.1 Nyckeltal LS

Kallelse 14 okt

0. Föredragningslista
4. Nulägesanalyser 2016 – förslag till beslut
4.1 Nulägesanalyser 2016
5. Långsiktig samverkan år 2017 – förslag till beslut FS
5.1 Verksamhetsplaner för 2017 Långsiktig samverkan 2
6. Ungdomssatsningen Knivsta – förslag till beslut
6.1 Ansökan Ungdomssatsningen Knivsta
7. Begreppsprojektet – förslag till beslut
7.1 Ansökan projekt begreppsdefiniering
8. Projekt processtöd RK – förslag till beslut
8.1 Ansökan Processstöd för hälso- och sjukvårdens rehabiliteringskoordinatorer
9. Ekonomisk information 160919
10. Delårsrapport 2016, förslag till beslut
10.1 Delårsrapport 2016
11. Förslag på mötesplan för 2017, förslag till beslut
12. Riktlinjer för resor i tjänsten förslag till beslut
12.1 Riktlinjer för resor i tjänsten 160920 textförslag
12.2 Resepolicy beslutad FS 090611

Kallelse 9 sept

0. Föredragningslista 160909
4. Firmatecknare, förslag till beslut
4.1 Protokoll styrelse 2015-11-26 § 101 Firmatecknare
5. Svar remiss Regional utvecklingsstrategi, förslag till beslut
5.1 Svarsbilaga
5.2 Samordningsförbundets kompletterande svar
5.3 Regional utvecklingsstrategi för Uppsala län
5.4 Beskrivning av förslagna mål

Kallelse 2 juni

0. Föredragningslista
3. Ekonomisk information
4. Ungdomscoach Håbo ansökan förslag till beslut AU
4.1 Ansökan Ungdomscoach 20-24
5. Grön Rehab i Örsundsbro ansökan förslag till beslut AU
6. Svar revisionsberättelse ÅR 2015 – förslag till beslut
6.1 Svar revisionsberättelse ÅR 2015
6.2 Revisionsberättelse ÅR 2015
6.3 Granskningsrapport EY ÅR 2015
7. Översyn styrdokument 2016, förslag till beslut
8. Förbundsordning revidering 2017, förslag till beslut
8.1 Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län 2017 textförslag
8.2 Följebrev reviderad förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län
8.3 Förbundsordning Samordningsförbundet Uppsala län – fr 2008
9. Delegations- och attestordning, förslag till beslut
9.1 Delegations- och attestordning
9.2 Besluts- och attestordning beslutad FS 141127
10. Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser, förslag till beslut
10.1 Riktlinjer för finansiering av samverkansinsatser
10.2 Policy för finansiering av samverkansprojekt beslutad 110330
11.1 Riktlinjer för stöd till medlemmarna i arbetet med arb.integ. soc. ftg
11.2 Vägledning ASF – finsam o nat rådet 160428
11.3 Policy för främjande av arb.int soc ftg besl FS 131128
12. Riktlinjer för upphandling, förslag till beslut
12.1 Riktlinjer för upphandling
12.2 Upphandlingspolicy 2015 FS 151016

Kallelse 21 mars

0. Föredragningslista 160321
5.1 AU Protokoll 160118 med bilaga
5.2 Protokoll styrelse 2015-11-26
5.3 Protokoll styrelse 2015-11-26 § 101 Firmatecknare
7. Ekonomisk information 160311
8. ENk-Håbo långsiktig samverkan, förslag till beslut AU 2016
9. Uppsala långsiktig samverkan, förslag till beslut AU 2016
10. Årsredovisning 2015, förslag till beslut
10.1.1 Bilaga 1 Årsrapporter
10.1.2 Bilaga 2 Slutrapporter
10.1.3 Bilaga 3 Kartläggning Enter
10.1.4 Bilaga 4 Utvärdering Enter
11. Utvärdering långsiktig samverkan AU-FS 160310 (reviderad 17 feb)
11.1 Bilaga förslag forskning och utvärderingsplan
12. Information om riskanalys för att stödja genomförandet av långsiktig samverkan
12.1 Riskanalys 16-02-16

 

För handlingar tidigare än 2016

kontakta kansliet
018-18 58 40
info@finsamuppsala.se