Sök
Stäng denna sökruta.
Förstärkt stöd till arbete & studier

Insatsen syftar till att genom ett motiverande och coachande arbetssätt tillhandahålla ett samordnat och förstärkt stöd till personer i arbetsför ålder som varken arbetar eller studerar för att dessa ska närma sig arbete eller studier. Funktionen har till uppdrag att bygga upp ett operativt samverkande arbetssätt mellan samverkansparterna kring individen och samtidigt nyttja upparbetade nätverk för att koordinera kontakter och samarbetsparter på individnivå.

Tidsperiod: 2023-07-01 till 2025-06-30

Samverkansparter: Älvkarleby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala

Metod: Samordning av insatser genom flerpartsrutin, samt uppsökande verksamhet.

Målgrupp: Målgruppen är medborgare i Älvkarleby kommun i arbetsför ålder från 20 år och uppåt som av olika orsaker står utanför arbetsmarknaden och har behov av samordnade arbetslivsinriktade insatser med förstärkt och individuellt anpassat stöd.  Målgruppen förväntas ha behov av längre insatstider, där en betydande del av tiden krävs för att bygga relation och att väcka motivation inför deltagande.

Uppskattat antal deltagare: Förväntat antal deltagare är minst 15 per år inom insatsen.