Search
Close this search box.
Kartläggning av sjukskrivna utan SGI

Tidsperiod: 2020-06-01 till 2020-11-30.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Region Uppsala och Försäkringskassan.

Syfte: Syftet är att genomföra en kartläggning av sjukskrivna som saknar sjukpenninggrundad inkomst och uppbär ekonomiskt bistånd. Därigenom åstadkoms ett underlag för ställningstagande till vilka åtgärder som skall vidtas för målgruppen skall nå egenförsörjning.

Metod: En kombination av metoder kommer användas för att genomföra kartläggningen av målgruppen som saknar sjukpenninggrundad inkomst, är sjukskrivna och uppbär ekonomiskt bistånd.

Kvantitativ metod kommer användas för att få fram statistik kring målgruppen utifrån variabler såsom ålder, kön, tid med ekonomiskt bistånd och andra variabler som kan vara intressant i sammanhanget.

Kvalitativ metod kommer användas för att få fram mer ”mjuka värden” genom aktgranskning där fokus kommer vara på sjukskrivningsorsaker, genomgången medicinsk och arbetslivsinriktad rehabilitering.

Separat ansökan planeras för att kartlägga dessa personers upplevelse av sitt hälsotillstånd och om deras behov av medicinsk rehabilitering tillgodosetts. Utifrån att ohälsa beskrivs vara det som är hindret för arbetslivsinriktad rehabilitering, är en sådan kartläggning av värde.

Målgrupp: Individer som är sjukskrivna och saknar sjukpenninggrundande inkomst och som uppbär ekonomiskt bistånd.