Sök
Stäng denna sökruta.
Reg.Ex.Pro – Uppsala län

Tidsperiod: 2020-10-01 till 2023-09-30

Samverkansparter: Region Uppsala, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen,  Tierps kommun, Älvkarleby kommun, Heby kommun, Östhammars kommun, Uppsala kommun, Håbo kommun, Enköpings kommun och Knivsta kommun.

Syfte: Att ge ett operativt och strategiskt stöd till Uppsala läns kommuner med att ansöka om och få del av utlysta ESF-medel, och vid utrymme annan extern finansiering. Den Regionala projektsamordnaren för extern finansiering ska vid beviljande av exempelvis ESF-medel även hjälpa kommunerna att rekrytera till och rigga uppstarten av projektet.

Metod: En Regional projektsamordnare på 100% projektanställning ska anställas och jobba för länets kommuner genom att stödja i framtagande, riggning och uppstart av ESF-projekt för målgrupperna samt bygga kommunernas kapacitet att långsiktigt kunna bedriva arbetet med ansökningar.

Aktiviteter inom ramen för tjänsten:

  • Framtagande av ESF-ansökningar och ansökningar av andra externa medel samt uppstart av projekt, enligt beskrivning ovan, ”Målen med insatsen”.
  • Rekrytering av projektmedarbetare vid beviljade ansökningar, om kommunerna har behov av sådant stöd samt stöd med uppstart av respektive projekts styrgrupp.
  • Stöd i rapportering, projektadministration och projektekonomi utifrån kommunernas behov.
  • Hålla utbildningar och kompetensutvecklingsinsatser till länets kommuner, utifrån behov, enligt beskrivning ovan, ”Målen med insatsen”.
  • Hålla workshops för parterna i mobiliseringsarbetet inför ansökningar.
  • Framtagande av informationsmaterial för fortbildning och spridning.

Målgrupp: Personer i Uppsala län med sämre arbetsmarknadsförutsättningar och behov av samordnat stöd för att komma i arbete eller utöka sin arbetsförmåga. Det kan handla om personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga, unga, nyanlända och utrikes/utomeuropeiskt födda med sämre förankring på arbetsmarknaden.

Det är behoven hos målgrupperna i respektive kommun, samt på aggregerad länsnivå, som avgör inriktningen på de projektansökningar som tas fram av den Regionala projektsamordnaren. På en övergripande nivå är även länets åtta kommuner målgrupp för insatser inom ramen för detta projekt.