Search
Close this search box.
Strategiskt utvecklingsarbete och lokussamordnare

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2019-12-31.

Samverkansparter: Uppsala kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Skapa strukturer för att undanröja hinder för att individer som är i behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering får rätt stöd att komma ut i egen försörjning. I rollen kommer även finnas ett ansvar för att hålla samman den lokala utvecklingsgruppens (lokus) arbete. Målsättningen är att etablera ett samarbete mellan parterna på handläggare/vårdgivarnivå samt att en överenskommelse upprättas och en aktivitetsplan tas fram.

Metod: För att etablera och utveckla samverkan kring personer som saknar sjukpenninggrundad inkomst krävs flera olika typer av åtgärder/aktiviteter såsom fokusgrupper, genomförande av workshops, omvärldsanalyser samt kompetenshöjande insatser.

Målgrupp: Ingående parter i målgruppen på strukturell nivå är chefer och medarbetare hos respektive part.