Sök
Stäng denna sökruta.
Framsteget Håbo

Tidsperiod: 2018-01-01 till 2021-12-31.

Samverkansparter: Håbo kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Uppsala.

Syfte: Stödja till fungerande arbetslivsinriktad rehabilitering, öka förutsättningarna för individer att uppnå egen försörjning eller studier, långsiktigt bidra till effektivare samordning och resursutnyttjande, samordningsvinster med gemensamma lokaler, fortsatt utveckling och löpande implementering av samverkansmodeller och metoder som är väl förankrade i organisationerna och i befintliga arbetssätt hos de deltagande parterna, erbjuda ett utbud av aktiverande och kartläggande insatser för individer med oklara behov, stora behov och där en förrehabilitering behövs, att långsiktigt och varaktigt minska ungas arbetslöshet med särskilt fokus på unga nyanlända samt genom helhetssyn och individfokus skapa gynnsamma förutsättningar för målgrupperna till varaktig inkludering i samhället.

Metod: I samordningsteamet kommer en fördjupad kartläggning/förrehabilitering genomföras. Deltagaren kommer att få en egen coach och erbjudas samtal och gruppaktiviteter. I ungdomssatsningen kommer deltagaren att få coachning med målet att i första hand återgå till studier, men där individuella lösningar tas fram för varje individ.

Målgrupp: Individer som står långt från arbetsmarknaden där nästa steg är oklart, individer med långvarig offentlig försörjning, sjukskrivna som inte längre har rätt till sjukskrivning har nedsatt hälsa och inte bedöms kunna återgå i arbete hos sin arbetsgivare eller som är arbetslösa, unga vuxna med eller utan aktivitetsersättning samt nyanlända unga vuxna som varken arbetar eller studerar.

Uppskattat antal deltagare: Totalt 70 personer/år (varav 50 för ungdomssatsningen och 20 för samordningsteamet)