Sök
Stäng denna sökruta.
Kunskapsstöd vid vägval långa sjukfall

Tidsperiod: 2016-08-01 till 2018-07-31.

Samverkansparter: Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen

Syfte: Projektet syfte är att möjliggöra till att skapa är starkare och närmare samarbete mellan samverkanspartner och mer samsyn i arbetet med personer med långa sjukfall. Att skapa en förståelse och samsyn kring individer med långtids sjukskrivning. Samverkan ska innefatta aktiva insatser som sker så tidigt som möjligt för de personer som bedöms ha förmåga att tillgodogöra sig aktiva rehabiliteringsinsatser.
Insatserna ska bidra till att skapa bättre förutsättningar för övergång till arbetsmarknaden och förkorta tiden i sjukförsäkringen.

Metod: Skapa ett vägvalsforum för långtidssjukskrivna som stöd för att hitta rätt insatser. Vägvalsforum är ett forum med blandad expertkompetens i syfte att stödja handläggare i sitt arbete med våra kunder, så att de, utifrån sina individuella förutsättningar, kommer till rätt insatser för snabbare återgång i arbete/till rätt ersättning/tydligare identifierar när behov av kontakt med samverkanskoordinatorerna finns/får bättre underlag för att fånga arbetsförmåga och behov av insatser m.m. Insatsen innebär även att de utsedda medarbetarna från AF och FK arbetar vidare med de individer som identifierats ha behov av det förstärkta samarbetet.

Målgrupp: Personer som varit sjukskrivna i mer än 365 dagar.